Briggs & Stratton, LLC
Zasady związane z porozumieniem Privacy Shield

Ostatnia aktualizacja 28.06.2019 r.


Briggs & Stratton, LLC, B&S International, Inc., Allmand Bros., Inc., oraz Billy Goat Industries, Inc., (zwane dalej łącznie „Spółką”) przestrzegają porozumeń Privacy Shield zawartych między UE i USA oraz między Szwajcarią i USA oraz przedstawionych przez U.S. Department of Commerce dotyczących gromadzenia, używania i zachowywania Danych osobowych przesłanych z Unii Europejskiej („UE”) i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych („Zasady porozumienia Privacy Shield”). Spółka oświadczyła amerykańskiemu Department of Commerce, że przestrzega Zasad porozumienia Privacy Shield przy przetwarzaniu danych osobowych osób mieszkających na terenie UE i Szwajcarii, w tym między innymi: Użytkowników witryny Spółki; użytkowników produktów lub konsumentów; partnerów handlowych, np. dealerów i dystrybutorów produktów spółki Briggs & Stratton; oraz sprzedawców. Dane osobowe pracowników, niezależnych wykonawców i kandydatów zamieszkałych na terenie UE i Szwajcarii są przenoszone do Spółki w oparciu o Standardowe klauzule umowne między kontrolerami (Zestaw II) (Standard Contractual Clauses Set II) i nie jest to objęte niniejszymi Zasadami. Na potrzeby niniejszych Zasad „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje otrzymane przez Spółkę z terenu UE lub Szwajcarii, utrwalone w jakiejkolwiek formie, które odnoszą się do osoby fizycznej (innej niż pracownik, niezależny wykonawca lub kandydat jednej ze spółek powiązanych ze Spółką z terenu UE lub Szwajcarii), która jest identyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania na podstawie otrzymanych Danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat porozumień Privacy Shield zawartych między UE i USA oraz między Szwajcarią i USA, a także certyfikacja Spółki na liście porozumienia Privacy Shield dostępne są pod adresem www.privacyshield.gov. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszych Zasad związanych z porozumieniem Privacy Shield a Zasad porozumienia Privacy Shield pierwszeństwo będą miały Zasady porozumienia Privacy Shield.

Gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych przez Spółkę

Spółka otrzymuje Dane osobowe na temat osób fizycznych zamieszkałych na terenie UE i Szwajcarii, w tym: sprzedawców; użytkowników produktów lub konsumentów; partnerów handlowych, np. dealerów i dystrybutorów produktów spółki Briggs & Stratton; oraz użytkowników witryny Spółki. Spółka gromadzi Dane osobowe od sprzedawców, w tym imiona i nazwiska oraz biznesowe dane kontaktowe, na potrzeby uwzględnienia śledzenia sprzedawców i płatności za produkty i usługi. Dane osobowe gromadzone przez Spółkę od partnerów handlowych obejmują imię i nazwisko, nazwę firmy, nazwę stanowisko i biznesowe dane kontaktowe. Spółka wykorzystuje te Dane osobowe do działań marketingowych, reklamowych, rozwoju działalności, śledzenia klientów/konsumentów i analizy klientów/konsumentów. Gromadzenie i wykorzystywanie przez Spółkę Danych osobowych od partnerów handlowych korzystających z witryny Power Portal Spółki opisane jest w Polityce prywatności Power Portal. Spółka otrzymuje również Dane osobowe użytkowników produktów i konsumentów z UE i Szwajcarii od swoich partnerów handlowych w UE i Szwajcarii, w tym imię i nazwisko, adres oraz zakupione produkty Spółki, na potrzeby obejmujące śledzenie rejestracji produktów i gwarancji oraz na potrzeby marketingu i reklamy.

Ponadto Spółka otrzymuje Dane osobowe od użytkowników witryny Spółki w sposób opisany w polityce prywatności witryny i wykorzystuje te Dane osobowe na potrzeby wskazane w tej polityce.

Ujawnianie Danych osobowych przez Spółkę

Spółka może ujawnić Dane osobowe osób fizycznych zamieszkałych w UE i Szwajcarii, pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy, upoważnionym usługodawcom świadczącym usługi związane z celami, w jakich Spółka gromadzi te Dane osobowe. Na przykład Spółka przechowuje biznesowe dane kontaktowe w bazie danych zarządzania relacjami z klientem (customer relationship management, CRM) zapewnionej przez upoważnionego usługodawcę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Niekiedy, na potrzeby zarządzania liniami produktów i realizowania innych interesów biznesowych, spółki powiązane ze spółką Briggs & Stratton z siedzibami poza USA, UE i Szwajcarią mogą uzyskiwać dostęp do Danych osobowych partnerów handlowych i użytkowników produktów. Ponadto Spółka może ujawnić Dane osobowe użytkowników odwiedzających witrynę innym osobom trzecim w sposób wskazany w wyżej wymienionej polityce prywatności witryny. Spółka może ponosić odpowiedzialność za dalsze przekazanie Danych osobowych do osób trzecich. Zgodnie z porozumieniem Privacy Shield Spółka pozostaje odpowiedzialna za przekazywanie Danych osobowych stronom trzecim, które działają jako jej pośrednicy, chyba że może udowodnić, że nie była odpowiedzialna za wydarzenia powodujące powstanie szkody.

Spółka może być poproszona o ujawnienie i może ujawnić Dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu realizacji wymagań bezpieczeństwa narodowego lub w celu realizacji wymagań organów ścigania.

Wybory dotyczące ograniczenia używania i ujawniania Danych osobowych

Spółka zapewni osobom fizycznym możliwość rezygnacji z: (a) ujawnienia ich Danych osobowych osobom trzecim niebędącym agentami; oraz (b) wykorzystania ich Danych osobowych w celach znacząco różnych od celów, w jakich Dane osobowe zostały pierwotnie zebrane za zgodą osoby fizycznej. Spółka zapewni osobom fizycznym jasne, oczywiste i łatwo dostępne mechanizmy do realizacji ich wyborów dotyczących Danych osobowych w razie, gdy wystąpią takie okoliczności. Osoby fizyczne, które chcą ograniczyć wykorzystywanie lub ujawnianie ich Danych osobowych w sposób opisany w niniejszych Zasadach, powinny przesłać swoje wnioski na adres privacy@basco.com.

Prawo osoby fizycznej do dostępu do jej Danych osobowych

Spółka na wniosek osoby fizycznej przyzna jej dostęp do jej Danych osobowych. Osoby fizyczne chcące skorzystać z tego prawa mogą to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem privacy@basco.com. Spółka może, ze względów bezpieczeństwa, domagać się weryfikacji tożsamości wnioskodawcy przed udzieleniem dostępu do Danych osobowych. Ponadto wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do ich Danych osobowych za pośrednictwem ich kont na portalu zawodowym Spółki.

Więcej informacji oraz wskazówki, co należy zrobić, jeśli użytkownik chce wnieść zażalenie

Osoby fizyczne mogą skontaktować się ze Spółką w sprawie wszelkich pytań związanych z porozumieniem Privacy Shield lub przetwarzaniem Danych osobowych, pisząc na adres privacy@basco.com.

Zgodnie z Zasadami porozumienia Privacy Shield Spółka zobowiązuje się do rozpatrywania zażaleń na temat gromadzenia lub używania przez nią Danych osobowych osób zamieszkałych na terenie UE lub Szwajcarii. Wszystkie osoby fizyczne, które chcą wnieść skargę dotyczącą niniejszych Zasad związanych z porozumieniem Privacy Shield, powinny przesłać zażalenie na adres privacy@basco.com. Spółka niezwłocznie zbada i spróbuje rozwiązać takie zażalenia zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz Zasadami porozumienia Privacy Shield. Wszelkie osoby fizyczne, które nie będą zadowolone z wewnętrznego rozwiązania zażalenia, mogą skierować się do prowadzonej przez Council of Better Business Bureaus organizacji BBB EU PRIVACY SHIELD zapewniającej alternatywne sposoby rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik nie otrzyma terminowego potwierdzenia otrzymania zażalenia lub jeśli jego zażalenie nie zostanie rozpatrzone w zadowalający sposób, powinien odwiedzić stronę http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. W pewnych okolicznościach porozumienie Privacy Shield zawarte między EU a USA daje prawo do skierowania zażaleń nierozwiązanych w inny sposób do wiążącego arbitrażu, w sposób opisany w Załączniku I do Zasad porozumienia Privacy Shield. Amerykańska Federal Trade Commission jest organem właściwym w sprawach przestrzegania przez Spółkę postanowień porozumień Privacy Shield zawartych między EU i USA oraz między Szwajcarią i USA.

Data wejścia w życie: 30 marca 2018 r.
Zweryfikowano: 28. czerwca 2019 r.

Briggs & Stratton, LLC — Polityka dot. tarczy ochrony prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 1.11.2020 r.


Z dniem 16 lipca 2020 r. Tarcza Prywatności UE–USA została unieważniona na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II.  8 września 2020 r. szwajcarski federalny komisarz ds. ochrony danych osobowych ogłosił, że Tarcza Prywatności UE–Szwajcaria nie zapewnia już odpowiedniej ochrony w przypadku przekazywania danych osobowych ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

Firma Briggs & Stratton będzie niemniej jednak nadal stosować się do Tarczy Prywatności UE–USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA, jak zostało to ustalone przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii przed 16 lipca 2020 r. oraz przed 8 września 2020 r. w odniesieniu do danych przekazywanych ze Szwajcarii firmie Briggs & Stratton w Stanach Zjednoczonych.  W przypadku przekazywania danych osobowych po 16 lipca 2020 r. z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii oraz po 8 sierpnia 2020 r. ze Szwajcarii firmie Briggs & Stratton w Stanach Zjednoczonych firma Briggs & Stratton będzie stosowała (a) mechanizm przekazywania danych uznany za odpowiedni przez właściwy organ ochrony danych lub (b) odpowiedni wyjątek od ogólnego zakazu przekazywania danych poza granice na mocy właściwego prawa w zakresie ochrony danych.

Briggs & Stratton, LLC, B&S International, Inc., Allmand Bros., Inc. oraz Billy Goat Industries, Inc. (zwane dalej łącznie „Firmą”) przestrzegają Tarczy Prywatności UE–USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA, jak zostało to ustalone przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej („UE”) i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych („Zasady Tarczy Prywatności”). Spółka oświadczyła amerykańskiemu Department of Commerce, że przestrzega Zasad porozumienia Privacy Shield przy przetwarzaniu danych osobowych osób mieszkających na terenie UE i Szwajcarii, w tym między innymi: Użytkowników witryny Spółki; użytkowników produktów lub konsumentów; partnerów handlowych, np. dealerów i dystrybutorów produktów spółki Briggs & Stratton; oraz sprzedawców. Dane osobowe pracowników, niezależnych wykonawców i kandydatów zamieszkałych na terenie UE i Szwajcarii są przenoszone do Spółki w oparciu o Standardowe klauzule umowne między kontrolerami (Zestaw II) (Standard Contractual Clauses Set II) i nie jest to objęte niniejszymi Zasadami. Na potrzeby niniejszych Zasad „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje otrzymane przez Spółkę z terenu UE lub Szwajcarii, utrwalone w jakiejkolwiek formie, które odnoszą się do osoby fizycznej (innej niż pracownik, niezależny wykonawca lub kandydat jednej ze spółek powiązanych ze Spółką z terenu UE lub Szwajcarii), która jest identyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania na podstawie otrzymanych Danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat porozumień Privacy Shield zawartych między UE i USA oraz między Szwajcarią i USA, a także certyfikacja Spółki na liście porozumienia Privacy Shield dostępne są pod adresem www.privacyshield.gov. Jeżeli wystąpi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy warunkami niniejszej Polityki ochrony prywatności Privacy Shield a Zasadami ochrony prywatności Privacy Shield, zastosowanie mają Zasady ochrony prywatności Privacy Shield.

Gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych przez Spółkę

Spółka otrzymuje dane osobowe dotyczące osób fizycznych w UE i Szwajcarii, w tym: sprzedawców, użytkowników produktów lub konsumentów; kontaktów biznesowych, np. kontaktów u sprzedawców i dystrybutorów produktów Briggs & Stratton; oraz użytkowników strony internetowej Spółki. Spółka gromadzi Dane osobowe od sprzedawców, w tym imiona i nazwiska oraz biznesowe dane kontaktowe, na potrzeby uwzględnienia śledzenia sprzedawców i płatności za produkty i usługi. Dane osobowe gromadzone przez Spółkę od partnerów handlowych obejmują imię i nazwisko, nazwę firmy, nazwę stanowisko i biznesowe dane kontaktowe. Spółka wykorzystuje te Dane osobowe do działań marketingowych, reklamowych, rozwoju działalności, śledzenia klientów/konsumentów i analizy klientów/konsumentów. Gromadzenie przez Firmę danych osobowych od partnerów biznesowych, którzy korzystają ze strony Firmy Power Portal, oraz sposób ich wykorzystania zostały opisane w polityce ochrony prywatności Power Portal. Firma otrzymuje ponadto dane osobowe użytkowników z Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz Konsumentów od jej europejskich i szwajcarskich partnerów biznesowych, w tym imię i nazwisko, adres, nazwa zakupionego produkty Firmy, m.in. w celu gromadzenia informacji o rejestracji produktów i gwarancji oraz marketingu i reklamy.

Ponadto Spółka otrzymuje dane osobowe od użytkowników strony internetowej Spółki, jak opisano w polityce prywatności strony i wykorzystuje te dane osobowe do celów opisanych w tej polityce. 

Ujawnianie Danych osobowych przez Spółkę

Spółka może ujawnić dane osobowe osób znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody, upoważnionym dostawcom usług, którzy świadczą usługi związane z celami, dla których Spółka gromadzi te dane osobowe. Na przykład Spółka przechowuje biznesowe dane kontaktowe w bazie danych zarządzania relacjami z klientem (customer relationship management, CRM) zapewnionej przez upoważnionego usługodawcę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Niekiedy, na potrzeby zarządzania liniami produktów i realizowania innych interesów biznesowych, spółki powiązane ze spółką Briggs & Stratton z siedzibami poza USA, UE i Szwajcarią mogą uzyskiwać dostęp do Danych osobowych partnerów handlowych i użytkowników produktów. Ponadto Spółka może ujawnić Dane osobowe użytkowników odwiedzających witrynę innym osobom trzecim w sposób wskazany w wyżej wymienionej polityce prywatności witryny. Spółka może ponosić odpowiedzialność za dalsze przekazanie Danych osobowych do osób trzecich. Zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Privacy Shield Spółka ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych osobowych osobom trzecim działającym jako nasi agenci, chyba że możemy udowodnić, że nie byliśmy stroną w zdarzeniach powodujących szkodę.

Spółka może być zobowiązana do ujawnienia i może ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Wybory dotyczące ograniczenia używania i ujawniania Danych osobowych

Spółka zapewni osobom fizycznym możliwość rezygnacji z: (a) ujawnienia swoich danych osobowych stronie trzeciej niebędącej agentem; oraz (b) wykorzystania swoich danych osobowych do celów istotnie różniących się od celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub na które osoba fizyczna wyraziła zgodę. Spółka zapewni osobom fizycznym jasne, oczywiste i łatwo dostępne mechanizmy do realizacji ich wyborów dotyczących Danych osobowych w razie, gdy wystąpią takie okoliczności. Osoby, które chcą ograniczyć wykorzystywanie lub ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką, powinny przesłać żądanie na adres privacy@basco.com.

Prawo osoby fizycznej do dostępu do jej Danych osobowych

Na żądanie Spółka udzieli osobom fizycznym dostępu do ich danych osobowych. Osoby fizyczne chcące skorzystać z tego prawa mogą to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem privacy@basco.com. Spółka może, ze względów bezpieczeństwa, domagać się weryfikacji tożsamości wnioskodawcy przed udzieleniem dostępu do Danych osobowych. Ponadto wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych poprzez swoje konta na firmowym portalu kariery.

Więcej informacji oraz wskazówki, co należy zrobić, jeśli użytkownik chce wnieść zażalenie

Osoby fizyczne mogą kontaktować się ze Spółką w przypadku pytań dotyczących Zasad ochrony prywatności Privacy Shield lub przetwarzania ich danych osobowych pod adresem privacy@basco.com.

Zgodnie z zasadami ochrony prywatności Spółka zobowiązuje się do rozwiązywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych osób znajdujących się na terenie UE i Szwajcarii. Wszystkie osoby fizyczne, które chcą wnieść skargę dotyczącą niniejszych Zasad związanych z porozumieniem Privacy Shield, powinny przesłać zażalenie na adres privacy@basco.com. Spółka niezwłocznie zbada i spróbuje rozwiązać takie zażalenia zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz Zasadami porozumienia Privacy Shield. Wszelkie osoby fizyczne, które nie będą zadowolone z wewnętrznego rozwiązania zażalenia, mogą skierować się do prowadzonej przez Council of Better Business Bureaus organizacji BBB EU PRIVACY SHIELD zapewniającej alternatywne sposoby rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik nie otrzyma terminowego potwierdzenia otrzymania zażalenia lub jeśli jego zażalenie nie zostanie rozpatrzone w zadowalający sposób, powinien odwiedzić stronę http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. W pewnych okolicznościach ramy ochrony prywatności Privacy Shield UE-USA zapewniają prawo do zastosowania wiążącego arbitrażu w celu rozwiązania skarg, które nie zostały rozwiązane w inny sposób, jak opisano w Załączniku I do Zasad ochrony prywatności Privacy Shield. Federalna Komisja Handlu sprawuje jurysdykcję nad przestrzeganiem przez Spółkę Zasad ochrony prywatności Privacy Shield stosowanych między UE i USA oraz między Szwajcarią i USA.

Data wejścia w życie: 30 marca 2018 r.

Data ostatniej zmiany:  1 listopada 2020 r.