Warunki

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2019 roku


Witamy na witrynie Briggs & Stratton należącej do spółki Briggs & Stratton, LLC (zwanej dalej „Briggs & Stratton” lub „Spółką”). Niniejsze warunki (wraz z wszelkimi dokumentami w nich wspomnianymi) mają zastosowanie do korzystania przez użytkowników między innymi z witryn Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco oraz Victa, w tym do korzystania z treści, funkcji i usług oferowanych za pośrednictwem tych witryn (zwanych dalej łącznie „Witryną”), niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z danej witryny jako gość czy jako zarejestrowany użytkownik. Odwiedzając niniejszą Witrynę, użytkownik oświadcza spółce Briggs & Stratton, że ukończył 18 lat (lub że osiągnął pełnoletność przewidzianą przez prawo obowiązujące w miejscu jego zamieszkania) i że ma prawo, zdolność i że jest uprawniony do wyrażenia zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki. NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ POSTANOWIENIA O WYŁĄCZENIU GWARANCJI, O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU, W TYM ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA INDYWIDUALNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY NA DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUNKTEM „ARBITRAŻ”, PONIEWAŻ WIĄŻE SIĘ TO ZE ZRZECZENIEM SIĘ PEWNYCH PRAW, TAKICH JAK PRAWO DO PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH I PRAWO DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO.

Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności włączonej do nich przez odniesienie, niezależnie od tego, czy się z nimi zapoznał, czy nie. W przypadku braku zgody na niniejsze Warunki lub na Politykę prywatności należy opuścić Witrynę.

SPIS TREŚCI

 1. Własność intelektualna
 2. Dokładność i wygląd informacji na witrynie
 3. Wymagania wobec użytkownika
 4. E-maile
 5. Wiadomości SMS
 6. Instrukcje obsługi
 7. Dane osobowe, konta użytkownika
 8. Wyłączenia gwarancji
 9. Ograniczenie odpowiedzialności
 10. Udział użytkownika i materiały użytkownika
 11. Skargi na naruszenia praw autorskich i agent ds. praw autorskich
 12. Łącza do zewnętrznych witryn
 13. Łącza do witryny Briggs & Stratton
 14. Kwestie międzynarodowe i eksportowe
 15. Błędy, kompletność i zmiany
 16. Oświadczenia dotyczące przyszłości
 17. Prawo właściwe
 18. Wspólne porozumienie w sprawie arbitrażu
 19. Zwolnienie z odpowiedzialności
 20. Prawo do odebrania dostępu
 21. Postanowienia ogólne
 22. Opis produktu, jego ceny i dostępności
 23. Zamówienia produktów; potwierdzenia; odrzucenia lub anulowania
 24. Cena, podatki i koszty wysyłki
 25. Metody płatności
 26. Wysyłka
 27. Opóźnienia wysyłki
 28. Gwarancje na produkty
 29. Zwroty i refundacje
 30. Zgodność z prawem
 31. Kontakty
 32. Promocje
 33. Powiadomienie dla mieszkańców stanu California
 34. Informacja prawna dla mieszkańców stanu New Jersey
 35. Zmiany

1. Własność intelektualna

Użytkownik powinien zakładać, że wszelkie treści widziane i czytane na Witrynie są chronione prawem autorskim, o ile nie wskazano inaczej oraz że materiałów z Witryny nie wolno używać w sposób inny niż wskazany w niniejszych Warunkach. Niniejsza Witryna oraz wszelkie konieczne oprogramowanie używane w połączeniu z Witryną, gromadzenie, zestawianie, składanie i układanie wszelkich obrazów, wygląd i działanie, zdjęcia, elementy graficzne, grafika, tekst oraz inne informacje i materiały znajdujące się na Witrynie, wszelkie Znaki (zdefiniowane poniżej) i inna własność intelektualna z nią związana oraz wszelkie informacje i dane zebrane za pośrednictwem Witryny są własnością lub są licencjonowane przez spółkę Briggs & Stratton lub przez spółki z nią powiązane, jej dostawców lub partnerów i zawierają zastrzeżone informacje chronione przez obowiązujące prawo ochrony własności intelektualnej na całym świecie.

Spółka Briggs & Stratton udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na używanie niniejszej Witryny w celach osobistych. Udzielona licencja nie obejmuje: (a) odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania Witryny; (b) gromadzenia i wykorzystywania list produktów lub opisów; (c) pochodnego wykorzystywania Witryny; lub (d) wykorzystania funkcji wyszukiwania danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i uzyskiwania danych na Witrynie. Wszelkie nieupoważnione używanie niniejszej Witryny doprowadzi do odebrania zezwolenia lub licencji udzielonych na mocy niniejszych Warunków i może naruszyć prawa autorskie, prawa ochrony znaków handlowych (w tym sposób opakowania i rozmieszczenia produktu) oraz przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej. Osoby naruszające niniejsze Warunki będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Nazwa Spółki, słowa Briggs & Stratton, logo Spółki i wszelkie związane z nimi nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane (zwane dalej łącznie „Oznaczeniami”) są znakami handlowymi Spółki lub spółek z nią powiązanych, jej jednostek zależnych lub licencjodawców. Użytkownik nie może używać ani pokazywać takich Oznaczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie inne nazwy, marki i oznaczenia są używane jedynie w celach identyfikacyjnych i są znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.

2. Dokładność i wygląd informacji na witrynie

Podjęto uzasadnione działania w celu dopilnowania, aby wszelkie informacje i materiały znajdujące się na Witrynie były prawdziwe i prawidłowe. Informacje i materiały znajdujące się na Witrynie mogą być używane jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych. Witryna może w sposób niezamierzony zawierać niedokładne informacje, czy to na skutek ich przestarzałości, błędu czy przeoczenia. Specyfikacje produktów oraz ich kolory przedstawione na Witrynie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spółka Briggs & Stratton nie udziela gwarancji dotyczących niezawodności, dokładności, terminowości, przydatności lub kompletności takich informacji lub materiałów.

Staramy się wiernie przedstawić kolor produktów na Witrynie. Widoczne kolory jednak mają jedynie charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów z uwagi na różnice w ekranach komputerów. Jednakże z uwagi na to, że monitor komputera może inaczej wyświetlać kolory, nie możemy zagwarantować, że będzie on dokładnie odzwierciedlał rzeczywisty kolor Produktów.

3. Wymagania wobec użytkownika

Użytkownik będzie używał niniejszej Witryny jedynie w celu uzyskania informacji na temat produktów i usług Spółki, komunikowania się ze Spółką w sprawie jej produktów i usług, w celu zakupu produktów i usług Spółki oraz w innych celach, do jakich przeznaczona jest Witryna. Użytkownik NIE będzie używał Witryny do żadnego z poniższych celów:

 • Naruszanie niniejszych Warunków lub praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych, prywatności lub innych praw jakichkolwiek osób trzecich.
 • Używanie Witryny w celu lub w sposób naruszający prawa miejscowe, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.
 • Przesyłanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, hakowanie czy w inny sposób przesyłanie lub przekazywanie na Witrynę jakichkolwiek materiałów o obraźliwym charakterze lub zawierających wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, wyposażenia lub treści Witryny z nią związanych.
 • Pobieranie, ramkowanie czy tworzenie kopii jakichkolwiek części Witryny bez pisemnej zgody Spółki.
 • Używanie Witryny w celu wykorzystywania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystywania lub krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób przez wystawianie ich na nieodpowiednie treści, proszenia ich o podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację czy w inny sposób;
 • Publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie nieprzyzwoitych, zniesławiających, fałszywych, wprowadzających w błąd, oszukańczych, grożących, obscenicznych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji, lub wszelkich materiałów, informacji czy treści, które dotyczą sprzedaży podrabianych lub kradzionych rzeczy;
 • Reklamowanie ani oferowanie sprzedaży towarów lub usług w celach komercyjnych lub zabieganie o zatrudnienie lub o pracę na zlecenie.
 • Ubieganie się, reklamowanie ani kontaktowanie się w jakikolwiek sposób z użytkownikami w celu zatrudnienia, zlecenia lub sprzedaży produktów lub usług za pośrednictwem Witryny bez wyraźnej zgody z naszej strony;
 • Zamieszczanie ciągle tej samej wiadomości (taka czynność zwana jest też „spamowaniem”) lub
 • Używanie Witryny w sposób, który, wedle uznania Spółki, jest szkodliwy dla Spółki, osób trzecich lub który jest w inny sposób nieodpowiedni.

4. E-maile

Spółka Briggs & Stratton może wysyłać do użytkowników e-maile z potwierdzeniem lub inne e-maile związane z transakcjami, dotyczące Witryny. Spółka Briggs & Stratton może również wysyłać do użytkowników e-maile na temat produktów, które jej zdaniem mogą zainteresować użytkowników („e-maile marketingowe”). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji tych e-maili, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w wiadomościach e-mail spółki Briggs & Stratton.

5. Wiadomości SMS

Briggs and Stratton będzie wysyłać wiadomości SMS tylko w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie w ramach usługi Briggs & Stratton. Przedmiotowe wiadomości SMS dotyczą produktów i usług Briggs & Stratton. Wysyłamy wiadomość z potwierdzeniem zapisania się użytkownika. W związku z każdym wnioskiem użytkownik otrzymuje 1 wiadomość. Proszę wpisać DOŁĄCZ i wysłać SMS na numer 33433, aby otrzymywać powiadomienia tekstowe dot. produktów, oferowanych rabatów i najnowszych wiadomości. Proszę wpisać „POMOC”, aby uzyskać pomoc. Proszę wpisać „STOP”, aby anulować. Po przesłaniu wiadomości „STOP” Briggs & Stratton przekaże użytkownikowi komunikat zwrotny z potwierdzeniem rozwiązania subskrypcji. Następnie użytkownik nie będzie już otrzymywał od nas żadnych wiadomości. W przypadku chęci ponownego przystąpienia do subskrypcji należy postępować tak samo jak za pierwszym razem, a my zaczniemy przekazywać wiadomości tekstowe.

Przekazując numer telefonu, zapisując się do usługi SMS lub przesyłając firmie Briggs & Stratton kod, użytkownik oświadcza, iż przekazany lub wykorzystywany numer telefonu należy do użytkownika oraz że użytkownik faktycznie jest klientem, którego dane widnieją na koncie powiązanym z tym numerem.

Wiadomości przesyłane przez użytkownika i otrzymywane od nas mogą podlegać opłatom za transfer wiadomości i danych. W razie pytań dotyczących taryfy przekazu sms-ów i danych najlepiej skontaktować się z operatorem sieci bezprzewodowej.

Odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych w związku z kodem uzyskuje się, telefonując na numer 1-800-444-7774. Odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności podano w polityce prywatności obowiązującej w naszej firmie.

Przykładowi operatorzy uczestniczący w planie: Bell Mobility, Microcell Connecxions / Fido, Telus Mobility, Rogers Cantel Inc, Sasktel Mobility, Aliant Telecom, Northern Telephone, MTS, Virgin Mobile Canada, Telebec, Virgin Mobile Canada, Telebec, Videotron, Mobilicity (Dave Wireless), Public Mobile, Wind Canada, EastLink, Lynx Mobility.

6. Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi dostępne na niniejszej Witrynie zapewniane są jedynie dla wygody użytkownika. Użytkownik nie uzyskuje zgody na pobieranie instrukcji w celu innym niż związany z osobistym używaniem wyposażenia lub silników, jakie posiada lub obsługuje. W celu uzyskania właściwej Instrukcji obsługi użytkownik musi wprowadzić prawidłowy typ i numer modelu lub numer silnika. Spółka Briggs & Stratton nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z użycia niewłaściwej Instrukcji obsługi lub Instrukcji obsługi pozyskanej z Witryny lub wynikające z zaniedbań lub zaniechań użytkownika przy używaniu danej Instrukcji obsługi.

7. Dane osobowe; konta użytkownika

 1. Gromadzenie danych osobowych użytkownika. Dostęp do niektórych materiałów dostępnych na niniejszej Witrynie wymaga uprzedniej rejestracji. Użytkownik, który zechce uzyskać do nich dostęp zostanie poproszony o rejestrację. Możemy nie zgodzić się na przyznanie, a użytkownik nie może używać nazwy użytkownika, adresu e-mail lub wyświetlanej nazwy, które: (i) są już używane przez inną osobę; (ii) mogą być uznane za podszywające się pod inną osobę; (iii) naruszają własność intelektualną lub inne prawa innych osób; (iv) są obraźliwe lub (v) które Spółka odrzuci z innych powodów wedle własnego uznania. Po zakończeniu rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe będą prawdziwe, dokładne i kompletne i że zaktualizuje je niezwłocznie w sytuacji, gdy ulegną one zmianie. Jeśli użytkownik poda nieprawdziwe lub niedokładne, nieaktualne lub niekompletne dane osobowe lub jeśli Spółka uzna, że podane dane osobowe są nieprawdziwe lub niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, będzie ona mogła wedle własnego uznania zawiesić lub odebrać prawo do uzyskiwania materiałów, dla których uzyskania konieczna jest rejestracja. Wszelkie dane osobowe podane na podstawie niniejszych Warunków będą traktowane zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.
 2. Konto, hasło i bezpieczeństwo. Użytkownik jest jedynym upoważnionym użytkownikiem swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy nazwy użytkownika, hasła i konta zapewnionych mu do łączenia się z Witryną. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za wszelkie czynności, jakie mają miejsce przy użyciu jego hasła i konta. Spółka Briggs & Stratton nie ma kontroli nad wykorzystaniem konta przez użytkownika lub osoby trzecie i w sposób wyraźny wyłącza swoją jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z takiego nieupoważnionego wykorzystania. Jeśli użytkownik podejrzewa, że nieupoważniona strona może używać jego hasła lub konta lub jeśli podejrzewa jakiekolwiek inne naruszenie bezpieczeństwa, powinien natychmiast skontaktować się ze Spółką. Żadne postanowienia niniejszego punktu nie mają wpływu na prawa spółki Briggs & Stratton do ograniczenia lub wstrzymania korzystania z Witryny, zgodnie z postanowieniami Punktu 20.
 3. Dowód tożsamości. Użytkownik przedstawi Spółce taki dowód tożsamości, jakiego Spółka może żądać w uzasadniony sposób.
 4. Dostęp do Internetu. Użytkownik na własny koszt pozyskuje usługi dostępu do Internetu, dane mobilne lub inne urządzenia lub usługi konieczne do uzyskania dostępu do Witryny lub do korzystania z materiałów.

8. Wyłączenia gwarancji

NINIEJSZA WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA „W STANIE, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON OKRESOWO AKTUALIZUJE INFORMACJE NA WITRYNIE, ALE NIE SKŁADA GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ NA TEMAT DOKŁADNOŚCI TYCH INFORMACJI I NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BŁĘDÓW LUB PRZEOCZEŃ W INFORMACJACH ZAWARTYCH NA WITRYNIE. SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA WITRYNA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE PROCEDUR I PUNKTÓW KONTROLNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZASPOKOJENIE JEGO SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ DLA OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ I OCHRONY DANYCH ORAZ ZA UTRZYMANIE ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW DO EWENTUALNEJ REKONSTRUKCJI UTRACONYCH DANYCH.

SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON, PODMIOTY Z NIĄ POWIĄZANE, JEJ NASTĘPCY PRAWNI LUB CESJONARIUSZE, JEJ DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY LUB DEALERZY LUB INNE OSOBY TRZECIE WSPOMNIANE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB ICH ODPOWIEDNI DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, MOCODAWCY LUB INNI PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ W ŻADNYM RAZIE ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE LUB Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO ORAZ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH, UTRACONYCH DOCHODÓW LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE NA SKUTEK UŻYWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA ALBO SKUTKÓW UŻYWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY, WSZELKICH ZEWNĘTRZNYCH WITRYN POŁĄCZONYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB MATERIAŁÓW, LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA JEDNEJ Z TYCH WITRYN, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

JEŚLI UŻYCIE WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB POPRAWY WYPOSAŻENIA LUB DANYCH, KOSZTY WSZELKICH TAKICH CZYNNOŚCI OBCIĄŻAJĄ UŻYTKOWNIKA. SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANEJ Z INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA NINIEJSZEJ WITRYNIE.

UŻYWAJĄC NINIEJSZEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WSKAZANE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ UZASADNIONE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE UWAŻA TYCH WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UZASADNIONE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

 

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH OBSZARACH MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIA PRZEWIDZIANE W NINIEJSZYCH WARUNKACH MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. W TAKICH OBSZARACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI JEST OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJACE PRAWO.

10. Udział użytkownika i materiały użytkownika

Niniejsza Witryna może zawierać aktywne forum, na którym użytkownicy mogą zamieszczać treści („Treści użytkownika”). Treści użytkownika nie są w żaden sposób wspierane przez spółkę Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za Treści użytkownika. Spółka Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Treści użytkownika lub Komentarzy użytkownika z dowolnego powodu i w dowolnym czasie.

Użytkownicy nie powinni przesyłać żadnych poufnych ani zastrzeżonych informacji lub materiałów do spółki Briggs & Stratton za pośrednictwem niniejszej Witryny. Wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane za pośrednictwem niniejszej Witryny lub na niej zamieszczane będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone i mogą zostać publicznie ujawnione. Spółka Briggs & Stratton nie ma obowiązku odpowiadać na komunikację ze strony użytkowników ani na Treści użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika, a spółka Briggs & Stratton jest jedynie pasywnym medium służącym do dystrybucji i publikacji Treści użytkownika online. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, ze Treści użytkownika; (a) będą zawsze zgodne z niniejszymi Warunkami, w tym między innymi z powyższym Punktem 3 (Wymagania wobec użytkownika); oraz (b) nie będą tworzyć odpowiedzialności ze strony Spółki ani powodować utraty klientów, partnerów ani dostawców spółki Briggs & Stratton.

Użytkownik niniejszym udziela Spółce niewyłącznego, globalnego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego dalszemu licencjonowaniu (na wielu szczeblach) prawa do używania, hostowania, przechowywania, kopiowania, modyfikowania, tworzenia prac pochodnych, przesyłania, publikowania, publicznego wykonywania, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania wszelkich Treści użytkownika, w tym między innymi wszelkich obrazów, filmów, zdjęć, dzieł muzycznych, dźwięku i tekstu zawartych w tych wpisach we wszelkich innych mediach, w tym między innymi w serwisach społecznościowych, drukowanych publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych lub na witrynach internetowych, w związku z naszą działalnością i/lub w jej ramach, w tym w związku z wszelkimi reklamami i/lub we wszelkich reklamach, wieczyście i na całym świecie, wedle uznania spółki Briggs & Stratton i bez dalszych zgód czy płatności. Spółce Briggs & Stratton przysługują wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszelkich wynikach i dochodach wynikających z takiego użycia Treści użytkownika. Spółka Briggs & Stratton jest uprawniona do przeniesienia wyżej wspomnianych praw do Treści użytkownika na osobę trzecią, w tym między innymi na jej jednostki zależne lub na spółki z nią powiązane. Spółka Briggs & Stratton może zmieniać, dostosowywać lub edytować Treści użytkownika i wszelkie dalsze materiały utworzone na mocy niniejszych Warunków i sprzedawać je lub wykorzystywać wedle uznania spółki Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton nie jest zobowiązana do wykorzystania w jakikolwiek sposób Treści użytkownika ani do skorzystania z praw przyznanych jej przez niniejsze Warunki.

Spółka Briggs & Stratton nie przyjmuje ani nie rozważa żadnych niechcianych pomysłów ani materiałów dla produktów lub usług ani usprawnień swoich produktów lub usług. Dlatego też prosimy, aby użytkownicy nie przysyłali niechcianych pomysłów lub materiałów związanych z naszymi produktami lub usługami do spółki Briggs & Stratton w żadnej formie i żadnymi środkami (nawet w Treściach użytkownika). Spółka Briggs & Stratton nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za przyjęcie takich niechcianych pomysłów czy materiałów.

Użytkownik rozumie, że spółka Briggs & Stratton może pracować nad takim samym lub podobnym pomysłem lub koncepcją, jak pomysły, wyrażenia pomysłów czy inne materiały przesyłane przez użytkownika w Treściach użytkownika, że spółka Briggs & Stratton może już wiedzieć o takim pomyśle lub koncepcji z innych źródeł lub że spółka Briggs & Stratton może po prostu chcieć opracować taki (lub podobny pomysł) we własnym zakresie albo że może podjąć/podejmie inne działania. Użytkownik nie powinien umieszczać w niniejszej Witrynie Treści, które jego zdaniem zawierają jego własność intelektualną.

11. Skargi na naruszenia praw autorskich i agent ds. praw autorskich

Jeśli użytkownik uważa, że wpis na niniejszej Witrynie narusza jego prawa autorskie lub inne prawa, proszony jest o przesłanie roszczenia z tytułu naruszenia do spółki Briggs & Stratton w formie pisemnej skargi zgodnej z poniższymi wymaganiami i dostarczenie jej do agenta wyznaczonego do otrzymywania powiadomień o roszczeniach z tytułu naruszenia na adres:

Adres pocztowy: Briggs & Stratton, LLC Attn: IP Counsel PO Box 702 Wauwatosa, WI 53202-0702

Wszelkie pisemne powiadomienia dotyczące jakichkolwiek działań zniesławiających lub naruszających prawo, czy to prawo autorskie, patent, znak handlowy czy inne zastrzeżone prawa, muszą zawierać następujące informacje: (a) Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu (1) właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone lub (2) osoby zniesławionej; (b) Wskazanie dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone lub, w przypadku, gdy wiele chronionych prawem autorskim dzieł w jednej witrynie objętych jest jednym powiadomieniem, listę takich dzieł w danej witrynie. Podobnie w przypadku materiałów, które zniesławiają lub naruszają patent, znak handlowy lub inne prawa zastrzeżone osoby trzeciej, prosimy o przesłanie listy takich materiałów; (c) Wskazanie materiału, który rzekomo narusza te prawa, jest przedmiotem naruszenia lub który jest rzekomo zniesławiający i który ma być usunięty lub dostęp do którego ma być uniemożliwiony oraz informacje wystarczające do zlokalizowania tego materiału; (d) Informacje wystarczające do skontaktowania się ze zgłaszającym użytkownikiem, takie jak adres, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej; (e) Oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób objęty skargą nie jest dozwolone przez właściciela prawa autorskiego lub innego zastrzeżonego prawa, jego agenta lub przez przepisy prawa; (f) Oświadczenie mówiące, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz oświadczenie, wydane pod karą krzywoprzysięstwa, mówiące, że osoba zgłaszająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego; oraz (g) Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej, które są rzekomo naruszane lub osoby rzekomo zniesławionej. Więcej szczegółów o informacjach wymaganych dla zgłoszenia ważnego powiadomienia można znaleźć w rozdziale 17 U.S.C. 512(c) (3). Użytkownik powinien wiedzieć, że na podstawie wyżej wskazanej Ustawy powód składający nieprawdziwe oświadczenia dotyczące naruszenia prawa autorskiego może ponosić odpowiedzialność za straty poniesione na skutek usunięcia lub zablokowania materiału, koszty sądowe oraz koszty obsługi prawnej.

Spółka Briggs & Stratton odpowie na takie pisemne powiadomienia wedle własnego uznania.

12. Łącza do zewnętrznych witryn

Niniejsza Witryna może zawierać łącza (takie jak hiperłącza) prowadzące z Witryny do oraz wtyczki z, witryn lub aplikacji posiadanych, prowadzonych lub kontrolowanych przez osoby trzecie (zwane dalej łącznie „Stronami osób trzecich”) dla wygody użytkownika, ale spółka Briggs & Stratton nie składa żadnych oświadczeń na temat tych Witryn zewnętrznych. Żadne łącza lub wtyczki do Witryny zewnętrznej nie sugerują, że spółka Briggs & Stratton jest powiązana lub związana z Witryną zewnętrzną. Spółka Briggs & Stratton nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści lub działań Witryny zewnętrznej. UŻYTKOWNIK ŁĄCZY SIĘ Z WITRYNAMI ZEWNĘTRZNYMI NA WŁASNE RYZYKO. SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWSTAŁĄ W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM SIĘ, UŻYWANIEM LUB PRZEGLĄDANIEM JAKICHKOLWIEK STRON OSÓB TRZECICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ SPÓŁKĘ BRIGGS & STRATTON Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAKA MOŻE POWSTAĆ NA SKUTEK POŁĄCZENIA Z JAKIMIKOLWIEK STRONAMI OSÓB TRZECICH.

13. Łącza do witryny Briggs & Stratton

Użytkownik może tworzyć łącza do Witryny Briggs & Stratton pod warunkiem, że będzie stosować się do następujących warunków:

 • Witryna zawierająca łącza nie może tworzyć przeglądarki ani szerszego otoczenia, ani nie może wykorzystywać innych technik zmieniających w jakikolwiek sposób wygląd niniejszej Witryny.
 • Witryna zawierająca łącza nie może błędnie interpretować związku spółki Briggs & Stratton z witryną zawierającą łącza.
 • Witryna zawierająca łącza nie może sugerować, że spółka Briggs & Stratton wspiera witrynę zawierającą łącza albo produkty lub usługi zawarte na witrynie zawierającej łącza.
 • Witryna zawierająca łącza nie może używać logo ani oznaczeń spółki Briggs & Stratton bez pozwolenia.
 • Witryna zawierająca łącza nie może zawierać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji na temat spółki Briggs & Stratton.
 • Witryna zawierająca łącza nie może zawierać materiałów niezgodnych z prawem, obelżywych, obraźliwych, pornograficznych ani obscenicznych.

Warunkiem umieszczenia łącza do niniejszej Witryny jest zgoda użytkownika na to, aby spółka Briggs & Stratton mogła w dowolnej chwili cofnąć pozwolenie na zamieszczenie łącza do niniejszej Witryny. Użytkownik również wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszelkich łączy do niniejszej Witryny po otrzymaniu odpowiedniej prośby o to.

14. Kwestie międzynarodowe i eksportowe

Administratorem niniejszej Witryny jest spółka Briggs & Stratton z siedzibą w Milwaukee w stanie Wisconsin w USA. Spółka Briggs & Stratton nie stwierdza w żaden sposób, że informacje i materiały zawarte na niniejszej Witrynie są odpowiednie lub dostępne dla obszarów poza USA, a uzyskiwanie dostępu do Witryny z terytoriów, na których takie informacje czy materiały są nielegalne, jest zabronione.

Użytkownikowi nie wolno używać, eksportować ani re-eksportować materiałów z niniejszej Witryny ani ich kopii czy adaptacji z naruszeniem obowiązującego prawa, w tym z naruszeniem prawa eksportowego USA i obowiązujących przepisów. Jeśli użytkownik łączy się z niniejszą Witryną spoza USA, połączenie takie wynika z jego własnej inicjatywy i jest on odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa krajowego i miejscowego.

15. Błędy, kompletność i zmiany

Niniejsza Witryna może zawierać błędy lub nieścisłości i może być niekompletna lub nieaktualna. Spółka Briggs & Stratton może naprawić błędy lub zaktualizować Witrynę w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, ale spółka Briggs & Stratton nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana. Spółka Briggs & Stratton może zawiesić Witrynę lub ją wyłączyć albo zmienić materiały lub usunąć je z Witryny w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

16. Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza Witryna może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, które mogą być oparte na założeniach dotyczących operacji, perspektyw i przyszłych wyników spółki Briggs & Stratton. Te oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają ryzyku i niepewności, a pewne czynniki mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od oświadczeń dotyczących przyszłości. Czynniki te omówione są w dokumentach składanych przez spółkę Briggs & Stratton przed amerykańską Securities & Exchange Commission.

17. Prawo właściwe

Z wyłączeniem Porozumienia w sprawie arbitrażu opisanego w Punkcie 17, które podlega ustawie Federal Arbitration Act, niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Wisconsin w USA, a zasady kolizji praw nie mają wobec niego zastosowania.

18. Wspólne porozumienie w sprawie arbitrażu

 1. Roszczenia objęte arbitrażem. UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON WSPÓLNIE USTALAJĄ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA LUB SPORY, ZARÓWNO PRZESZŁE, OBECNE, JAK I PRZYSZŁE, JAKIE MOGĄ ISTNIEĆ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPÓŁKĄ BRIGGS & STRATTON ALBO MIĘDZY SPÓŁKĄ BRIGGS & STRATTON A UŻYTKOWNIKIEM, W TYM WSZELKIE ROSZCZENIA LUB SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE Z ICH NARUSZENIA LUB Z NIM ZWIĄZANE, BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ ARBITRA NA DRODZE ARBITRAŻU, A NIE PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH ANI W ŻADNYM INNYM POSTEPOWANIU SĄDOWYM, O ILE TAKIE ROSZCZENIE LUB SPÓR NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE WYŁĄCZONE SPOD NINIEJSZEGO POROZUMIENIA („Porozumienie arbitrażowe”). Jednakże jedyne roszczenia i spory podlegające arbitrażowi to takie, które, w przypadku braku Porozumienia arbitrażowego, mogłyby być wniesione lub wszczęte na mocy obowiązującego prawa.
 2. Uprawnienie. Arbiter, a nie żadna agencja ani sąd federalny, stanowy lub lokalny, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, zastosowaniem, wymagalnością lub zawarciem Porozumienia arbitrażowego. Powyższe zdanie nie będzie mieć zastosowania do zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego zawartego w Punkcie 17(e) poniżej. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków i/lub zasad lub procedur American Arbitration Association („AAA”), wszelkie spory związane z interpretacją, zakresem zastosowania, wymagalnością lub zawarciem zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego mogą być rozstrzygnięte jedynie przez sąd, a nie przez arbitra.
 3. Prawo właściwe. Niniejsze Porozumienie arbitrażowe i Punkt 17 podlegają Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.) („FAA”).
 4. Wyłączone roszczenia i spory. Użytkownik i spółka Briggs & Stratton ustalają, że następujące roszczenia lub spory będą wyłączone spod zakresu obowiązywania Porozumienia arbitrażowego: (1) wszelkie roszczenia lub spory dążące do wyegzekwowania lub ochrony albo ważności praw własności intelektualnej należących do użytkownika lub do spółki Briggs & Stratton; (2) pojedyncze roszczenia wniesione przed sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych; (3) wszelkie roszczenia, które obowiązujący akt prawa federalnego wyraźnie wyłącza spod arbitrażu; oraz (4) wszelkie wnioski o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Ponadto żadne postanowienia niniejszego Porozumienia arbitrażowego nie zabraniają powiadomienia agencji rządowej ani zgłoszenia do niej roszczenia lub zarzutu. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO BYCIA POWODEM LUB CZŁONKIEM POZWU ZBIOROWEGO. Strony zgadzają się przekazywać roszczenia lub spory do arbitrażu pojedynczo, a nie w formie pozwu zbiorowego lub grupowego. Użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia roszczenia lub sporu ani prawo do rozstrzygnięcia go w formie pozwu zbiorowego lub grupowego („Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego”).
 5. Zasady/normy kierujące postępowaniem. Arbitraż będzie prowadzony przed jednym arbitrem na podstawie Zasad arbitrażu handlowego („Zasady AAA”) stowarzyszenia AAA, a w razie potrzeby na podstawie Procedur uzupełniających dla sporów w sprawach konsumenckich stowarzyszenia AAA („Zasady konsumenckie AAA”). Zarówno jedne, jak i drugie zasady dostępne są na witrynie stowarzyszenia AAA (www.adr.org).
  • Strona, która chce poddać pod arbitraż roszczenie lub spór objęte niniejszym Porozumieniem arbitrażowym, musi wszcząć postępowanie arbitrażowe nie później niż przed upływem terminu przedawnienia, jaki obowiązujące prawo przewiduje dla danego roszczenia. Arbiter zastosuje termin przedawnienia, jaki obowiązywałby, gdyby roszczenie lub spór były rozpatrywane przed sądem. Arbiter może przyznać dowolne zadośćuczynienie, do jakiego strona jest uprawniona na mocy obowiązującego prawa i niniejszych Warunków, ale zadośćuczynienia będą ograniczone do tych, które byłyby dostępne dla strony indywidualnie. Żadne zadośćuczynienia, które byłyby dostępne na mocy obowiązującego prawa, nie będą umorzone. Arbiter zastosuje materialne prawo federalne, stanowe lub miejscowe obowiązujące zgłoszone roszczenia. Arbiter nie ma prawa do zastosowania innego prawa materialnego. Strony mają prawo do przeprowadzenia odpowiedniego cywilnego postępowania dowodowego oraz do powołania świadków i przedstawienia dowodów koniecznych do zaprezentowania ich wersji i obrony, a wszelkie spory w tym zakresie będą rozstrzygane przez arbitra. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w mieście lub w hrabstwie, w którym mieszka użytkownik, o ile strony nie postanowią inaczej. Właściwy sąd będzie uprawniony do wydania wyroku na podstawie decyzji arbitra.
  • Opłaty za zastosowanie arbitrażu oraz udział użytkownika w wynagrodzeniu arbitra będą określone przez Zasady AAA (oraz w razie potrzeby ograniczone przez Zasady konsumenckie AAA). We wszystkich przypadkach, gdzie wymaga tego prawo, spółka Briggs & Stratton pokryje opłaty arbitra i opłatę za zastosowanie arbitrażu. Jeśli na mocy obowiązującego prawa spółka Briggs & Stratton nie będzie zobowiązana do zapłaty wszystkich opłat arbitra i/lub opłat arbitrażowych, opłaty takie zostaną rozdzielone zgodnie z obowiązującym prawem oraz Zasadami AAA i/lub Zasadami konsumenckimi AAA, a wszelkie spory w tym zakresie będą rozstrzygane przez arbitra. Strony pokrywają własne koszty obsługi prawnej, z zastrzeżeniem zadośćuczynienia, do jakiego dana strona może być uprawniona na mocy obowiązującego prawa.

19. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić i uchronić spółkę Briggs & Stratton; jej podmioty zależne, spółki powiązane, dystrybutorów, dealerów i licencjodawców oraz ich odpowiednich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców i dostawców od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, wyroków, strat, kosztów, wydatków lub opłat (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z: (a) używania lub niemożności używania Witryny; (b) naruszenia niniejszych Warunków; (c) naruszenia przez użytkownika obowiązującego prawa; (d) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich; lub (e) Treści użytkownika. Spółka Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do przyjęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli nad sprawą, która w innym przypadku byłaby przedmiotem niniejszego zwolnienia z odpowiedzialności. Użytkownik w żadnym razie nie rozstrzygnie takiego roszczenia ani takiej sprawy na drodze ugody bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony spółki Briggs & Stratton.

20. Prawo do odebrania dostępu

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, odmówienia lub odebrania dostępu użytkownika do Witryny bez powiadomienia, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Możemy postanowić zakończyć działanie Witryny w dowolnej chwili wedle własnego uznania.

21. Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki nie mają na celu utworzenia ani nie tworzą żadnej umowy agencji, spółki, spółki joint venture, stosunku pracy ani umowy franczyzy. Brak wyegzekwowania przez nas jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się danego postanowienia czy prawa.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i spółką Briggs & Stratton w zakresie jego przedmiotu. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewymagalne, pozostałe postanowienia będą egzekwowane w największym możliwym zakresie, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, z wyłączeniem sytuacji, gdy postanowienia takie będą zabronione przez obowiązujące prawo stanowe.

Użytkownik zgadza się co do tego, że, z wyłączeniem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszych Warunkach, żadne osoby trzecie nie będą beneficjentami niniejszych Warunków. Wszelkie powiadomienia przekazywane przez stronę w związku z niniejszymi Warunkami będą uznawane za doręczone w dniu otrzymania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, posłańca, firmy kurierskiej lub U.S. Mail, przedpłaconą, poleconą przesyłką pocztową z potwierdzeniem odbioru, wysłaną na następujący adres: Adresem użytkownika dla takich powiadomień jest jego adres e-mail i/lub adres fizyczny, jaki podał on spółce Briggs & Stratton. Adres spółki Briggs & Stratton dla takich powiadomień to Briggs & Stratton, LLC, Attn: General Counsel, Legal Department, PO Box 702, Wauwatosa, WI 53202-0702. Nagłówki w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie będą miały wpływu na interpretację niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie będą zmieniane w formie innej niż forma pisemna opatrzona podpisami obu stron lub w formie nowego wpisu ze strony spółki Briggs & Stratton zgodnego z poniższym opisem. Niniejsze Warunki będą interpretowane tak, jakby zostały sporządzone wspólnie przez strony. Spółka Briggs & Stratton nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu niewywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub z tytułu opóźnienia w wywiązaniu się z tych obowiązków, jeśli takie niewywiązanie się lub opóźnienie zostały spowodowane przez zdarzenie lub okoliczności pozostające poza kontrolą spółki Briggs & Stratton, w tym przez, między innymi, strajki, lokauty i inne spory branżowe, awarię systemów lub dostępu do sieci, powódź, pożar, wybuch, ataki terrorystyczne lub wypadki.

22. Opis produktu, jego ceny i dostępności

Spółka Briggs & Stratton udostępnia na Witrynie listy, opisy, zdjęcia, funkcje, specyfikacje i ceny produktów i usług, jakie oferujemy („Produkty”). Niektóre wagi, wymiary i inne opisy Produktów na Witrynie są przybliżone i podawane jedynie w celach informacyjnych. Obecność jakichkolwiek Produktów na Witrynie nie sugeruje i nie gwarantuje, że Produkty te będą dostępne w chwili zamówienia lub dostępne we wcześniej podanej cenie.

Wszystkie ceny zamieszczone na Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy cenowe, typograficzne, ani żadne inne błędy pojawiające się w naszych ofertach i zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień wynikających z takich błędów.

Ceny online mogą różnić się od cen w sklepach detalicznych i na Witrynach.

Zawsze przed użyciem Produktu należy przeczytać ulotki, ostrzeżenia, instrukcje i inne informacje dołączone do Produktu.

23. Zamówienia produktów; potwierdzenia; odrzucenia lub anulowania

Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkt pokazany na naszej Witrynie przy użyciu koszyka. Po złożeniu zamówienia przy użyciu koszyka potwierdzimy cenę i dostępność produktu. Jeśli użytkownik korzysta z kodu promocyjnego, musi wprowadzić ten kod przy po przejściu do kasy we wskazanym polu „Kod promocyjny”, aby skorzystać z promocji.

Jeśli Produkt jest dostępny w chwili złożenia zamówienia, wyślemy e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać cenę i informacje o wysyłce.

Otrzymanie potwierdzenia otrzymania zamówienia od nas nie stanowi przyjęcia zamówienia. Spółka Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia zamówienia z dowolnego powodu, po otrzymaniu go.

Jeśli odrzucimy lub anulujemy zamówienie, spróbujemy poinformować o tym użytkownika przy użyciu adresu e-mail podanego wraz z zamówieniem. Zwykle nie obciążamy karty kredytowej/płatniczej ani nie obciążamy konta bankowego użytkownika w przypadku odrzucenia zamówienia. Jednakże jeśli już zrealizowaliśmy płatność, zrealizujemy zwrot pieniędzy, jeśli karta lub konto bankowe użytkownika zostały już obciążone. Termin zwrócenia środków na konto użytkownika będzie zależeć od procedur danego banku.

Zastrzegamy sobie prawo, aby, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, wykonać jedną lub kilka z następujących czynności: (i) ograniczyć dostępną ilość lub wycofać dowolny Produkt; (ii) ustalić warunki uznawania kodów promocyjnych lub innych podobnych promocji; (iii) powstrzymać dowolnego użytkownika od wykonania lub dokończenia wszelkich zakupów online; oraz (iv) odmówić zapewnienia dowolnemu użytkownikowi dowolnego Produktu.

24. Cena, podatki i koszty wysyłki

Potwierdzając zakup pod koniec procesu płatności, użytkownik zgadza się na zapłacenie za Produkt ceny wskazanej w chwili złożenia zamówienia. Za Produkty należy zapłacić w USD przy użyciu jednej z metod płatności zapewnianych przez niniejszą Witrynę. Musimy otrzymać płatność przed przyjęciem lub wysyłką zamówienia.

Podane ceny nie uwzględniają podatków ani opłat za przesyłkę i obsługę. Wszystkie te podatki i opłaty zostaną dodane do łącznej ceny Produktu i będą wyliczone w koszyku i w e-mailu z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Co do zasady użytkownik nie będzie obciążony kosztem zamówienia do czasu jego wysyłki.

25. Metody płatności

Za Produkty oferowane na Witrynie należy zapłacić przy użyciu jednej z udostępnionych metod. Przy wszystkich zakupach przyjmujemy karty Visa, American Express, Mastercard i Discover.

Użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych istotnych dla zakupu, w tym między innymi imienia i nazwiska, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu do faktury i adresu do wysyłki. Podając te dane, użytkownik udziela Spółce lub osobie trzeciej zbierającej te dane w imieniu Spółki prawa do przekazania ich osobom trzecim w celu umożliwienia wykonania transakcji rozpoczętych przez użytkownika lub w jego imieniu. Przed potwierdzeniem lub realizacją dowolnego zakupu może być wymagana weryfikacja informacji.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) podane informacje dotyczące płatności są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, (ii) jest on upoważniony do skorzystania z takiej metody płatności przy zakupie, (iii) bank użytkownika lub jego firma świadcząca usługi w zakresie kart kredytowych będą honorować poniesione przez niego opłaty oraz (iv) zapłaci wskazane ceny z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych właściwych podatków.

Podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji stanowi naruszenie niniejszych Warunków i może skutkować anulowaniem zamówienia.

Zwykle nie obciążamy karty kredytowej/płatniczej do czasu wysłania zamówienia lub potwierdzenia dostępności. Jednakże możemy dokonać preautoryzacji kwoty zamówienia u wystawcy karty kredytowej/płatniczej w chwili złożenia zamówienia, co może mieć wpływ na dostępne środki.

W przypadku płatności czekiem użytkownik upoważnia spółkę Briggs & Stratton lub wyznaczony przed nią podmiot realizujący czeki do wykorzystania informacji zawartych na czeku do dokonania jednorazowego elektronicznego obciążenia konta użytkownika w instytucji finansowej wskazanej na czeku. To jednorazowe obciążenie będzie opiewać na kwotę wskazaną na czeku; do tej kwoty nie będą dodane żadne dodatkowe sumy. Jeśli nie będziemy w stanie odebrać płatności elektronicznej, wystawimy tratę bankową na konto użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma na koncie wystarczających środków, jego konto zostanie elektronicznie obciążone opłatą w wysokości 25 USD.

Aby uzyskać informacje na temat innych form płatności, proszę skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta.

26. Wysyłka

W chwili złożenia zamówienia przedstawimy alternatywne możliwości wysyłki. Dokonamy wysyłki metodą wybraną przez użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki i obsługi w chwili złożenia zamówienia.

Tytuł i ryzyko utraty Produktów zamówionych przez użytkownika przechodzą na użytkownika w chwili dostarczenia produktów do przewoźnika wykonującego wysyłkę. Data wysyłki i data dostawy są jedynie szacunkowe i nie mogą być zagwarantowane. Szacowane czasy realizacji są określane w oparciu o metodę wysyłki wybraną w chwili zakupu Produktów i o miejsce przeznaczenia Produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne opóźnienia wysyłki.

Wyślemy Produkty na adres wskazany przez użytkownika, jeśli to możliwe, o ile taki adres będzie dostępny i zgodny z ograniczeniami wysyłki. Ograniczamy dostarczanie Produktów poza USA. W sytuacji, gdy nie będziemy mogli wysłać Produktów, zwrócimy całą zapłaconą kwotę, z uwzględnieniem kosztów wysyłki, obsługi, ubezpieczenia i innych.

27. Opóźnienia wysyłki

 1. Początkowe opóźnienie. Jeśli po otrzymaniu zamówienia dowiemy się, że nie możemy dokonać wysyłki w terminie wskazanym w potwierdzeniu otrzymania zamówienia lub w terminie 30 dni od otrzymania zamówienia, poprosimy użytkownika o zgodę na zmienioną datę wysyłki. W tej prośbie wskażemy konkretną określoną datę wysyłki lub poinformujemy, że nie jesteśmy w stanie podać określonej zmienionej daty wysyłki. Jeśli użytkownik nie chce czekać, może anulować zamówienie, dzwoniąc do Działu obsługi klienta pod darmowy numer 1 (800) 444-7774 (jedynie w USA i Kanadzie) lub korzystając z naszej witryny. Po anulowaniu zamówienia użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot pełnych kosztów. Jeśli użytkownik nie skontaktuje się z nami przed wysyłką Produktu zgodnie ze zmienioną datą wysyłki, uznamy, że zgodził się na opóźnienie wysyłki.
 2. Drugie opóźnienie. Jeśli opóźnienie przy nowej określonej dacie wysyłki wynosi więcej niż 30 dni od pierwotnej daty doręczenia lub jeśli nie wiemy, kiedy będziemy mogli dokonać wysyłki, wyjaśnimy charakter problemu z zaległym zamówieniem. Jeśli użytkownik nie chce czekać, może anulować zamówienie i otrzymać niezwłoczny zwrot kosztów, dzwoniąc pod darmowy numer Działu obsługi klienta lub kontaktując się z nami na naszej witrynie. Jeśli użytkownik się nami nie skontaktuje, a my nie dokonamy wysyłki w terminie 30 dni od pierwotnej daty dostawy, zamówienie użytkownika zostanie anulowane automatycznie, a pieniądze zostaną zwrócone. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego zamówienie zostało automatycznie anulowane po upływie 30 dni od pierwotnej oczekiwanej daty dostawy, może poprosić, aby utrzymać jego zamówienie i zrealizować je później. Jeśli użytkownik poprosi o utrzymanie jego zamówienia i jego późniejszą realizację, wciąż będzie przysługiwać mu prawo do anulowania zamówienia w dowolnej chwili przed jego wysyłką. Użytkownik może poprosić o późniejszą realizację zamówienia lub o jego anulowanie, korzystając z naszego bezpłatnego numeru do Działu obsługi klienta lub z naszej witryny.
 3. Przedłużające się opóźnienia. Jeśli wciąż nie będziemy mogli wysłać Produktu do określonej zmienionej daty wysyłki wskazanej w naszym ostatnim powiadomieniu o opcjach opóźnienia, poprosimy użytkownika o zgodę na dalsze opóźnienie i zaoferujemy odnowione powiadomienie o opcjach opóźnienia. W takim powiadomieniu podamy nową określoną datę wysyłki lub, w przypadku, gdy nie można jej określić, podamy oświadczenie o tym, że nie jesteśmy w stanie podać określonej daty wysyłki. Poinformujemy użytkownika, że jeśli nie chce czekać, może natychmiast anulować zlecenie i otrzymać niezwłocznie zwrot pełnych kosztów. Jeśli nie otrzymamy powiadomienia o tym, że użytkownik zgadza się nadal czekać po upływie ostatniej określonej zmienionej daty wysyłki i jeśli do tej daty nie dokonamy wysyłki, zamówienie klienta zostanie automatycznie anulowane, a jego pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone. Zapewnimy użytkownikowi środki do anulowania zlecenia w formie przedpłaconej koperty z odpowiedzią, darmowego numeru telefonu lub witryny internetowej. Jeśli nie będziemy w stanie podać nowej określonej zmienionej daty wysyłki, poinformujemy użytkownika o przyczynie opóźnienia i nawet jeśli wyrazi on zgodę na nieokreślone opóźnienie, będzie on mógł anulować zamówienie w dowolnej chwili przed jego wysyłką. Zwrócimy pieniądze w terminie siedmiu dni roboczych od anulowania zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone użytkownikowi taką samą metodą płatności, jakiej użył on przy pierwotnym zakupie w Witrynie.
 4. Nieotrzymanie wysyłki. W przypadku mało prawdopodobnej sytuacji, gdy zamówienie nigdy nie dotrze do użytkownika, musimy zostać powiadomieni o zagubionych przedmiotach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie w terminie sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania e-maila z potwierdzeniem wysyłki. Zorganizujemy wówczas wysyłkę Produktu do użytkownika.

28. Gwarancje na produkty

Wszystkie produkty sprzedawane na Witrynie i wyprodukowane przez spółkę Briggs & Stratton są objęte gwarancją produktu spółki Briggs & Stratton.

29. Zwroty i refundacje

Z wyłączeniem produktów oznaczonych na Witrynie jako produkty niepodlegające zwrotowi oraz innych zapisów Gwarancji akceptujemy zwroty Produktów na zasadzie refundacji ceny zakupu pomniejszonej o pierwotne koszty logistyczne, pod warunkiem że produkt został zwrócony w ciągu trzydziestu dni od daty dostawy i nie jest uszkodzony. Aby dokonać zwrotu produktu, należy zadzwonić pod numer 1 (800) 444-7774 lub wysłać e-mail do działu zwrotów celem uzyskania numeru autoryzacji do zwrotu asortymentu („RMA”), który jest wymagany przy realizacji zwrotów. Nie akceptujemy zwrotów bez numeru RMA. Wszelkie opłaty związane z odesłaniem zwracanego asortymentu ponosi użytkownik. W trakcie transportu zwracanych produktów użytkownik ponosi ryzyko ich utraty. Mając na względzie ochronę użytkowników, zalecamy pełne ubezpieczenie zwracanego towaru przed utratą i zniszczeniem oraz korzystanie z usług firm transportowych, które przekazują dowód dostawy.

30. Zgodność z prawem

Obowiązkiem użytkownika jest znajomość i przestrzeganie wszelkich obowiązujących miejscowych, stanowych, federalnych i międzynarodowych praw związanych z kupnem, otrzymywaniem, posiadaniem, używaniem i sprzedażą wszelkich Produktów zakupionych w niniejszej Witrynie. Składając zamówienie, użytkownik oświadcza, że będzie używał Produktów w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

31. Kontakty

Spółka Briggs & Stratton lub jej przedstawiciele mogą kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie lub za pomocą SMS-ów w sprawie jego konta lub zamówień. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie takich telefonów lub wysyłanie SMS-ów przy użyciu zautomatyzowanej usługi. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie takich telefonów lub wysyłanie SMS-ów na telefon komórkowy lub na podobne urządzenie. Użytkownik wyraża zgodę na przesłuchiwanie i nagrywanie jego rozmów telefonicznych ze Spółką na potrzeby szkolenia i w celu oceny jakości usług Spółki.

32. Promocje

Wszelkie loterie, konkursy czy inne promocje („Promocje”) udostępniane za pośrednictwem niniejszej Witryny mogą podlegać zasadom innym niż te wynikające z niniejszych Warunków. W przypadku brania udziału w Promocji należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami oraz z naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji kolidują z niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają zasady Promocji.

33. Powiadomienie dla mieszkańców stanu California

Na mocy artykułu 1789.3 Kodeksu Cywilnego stanu California użytkownicy mieszkający w Kalifornii są uprawnieni do otrzymania następującego powiadomienia o prawach konsumenckich: W razie pytań lub skarg związanych z Witryną prosimy o kontakt.

Można się z nami również skontaktować, pisząc na adres Briggs & Stratton, LLC 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, WI, 53222, lub dzwoniąc pod numer telefonu 1 (800) 444-7774 (jedynie w USA i Kanadzie). Mieszkańcy California mogą skontaktować się z Complaint Assistance Unit w Division of Consumer Services działąjącym w ramach California Department of Consumer Affairs listownie pod adresem 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, lub pod numerem telefonu (916) 445-1254 lub (800) 952-5210 (jedynie w USA i Kanadzie).

34. Informacja prawna dla mieszkańców stanu New Jersey

Ustawa New Jersey Truth-in-Consumer Contract, Warranty and Notice ACT („TCCWNA”) zawiera ograniczenia postanowień w niektórych pisemnych umowach, takich jak umowy, które zawierają jakiekolwiek postanowienia naruszające wyraźnie ustanowione przez prawo stanowe lub federalne prawa konsumenta lub odpowiedzialność sprzedawcy. Na mocy TCCWNA żadna umowa konsumencka nie może stwierdzać, że jakiekolwiek jej postanowienia są lub mogą być nieważne, niewymagalne lub nieobowiązujące w niektórych obszarach bez wskazania, które postanowienia są lub nie są nieważne, niewymagalne lub nieobowiązujące w stanie New Jersey. Następujące postanowienia niniejszych Warunków nie będą miały zastosowania wobec mieszkańców stanu New Jersey: (1) w punkcie Wyłączenia gwarancji i Ograniczenie odpowiedzialności (a) postanowienie dotyczące ograniczenia naszej odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat lub szkód nie ma zastosowania wobec mieszkańców stanu New Jersey w zakresie, w jakim dopuściliśmy się zaniedbań lub naruszyliśmy nasze zobowiązania wobec użytkownika, oraz (b) postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia pewnych odszkodowań nie ma zastosowania wobec mieszkańców stanu New Jersey w odniesieniu do odszkodowań retorsyjnych, utraty danych i utraty lub uszkodzenia mienia; (2) w punkcie Zwolnienie z odpowiedzialności postanowienie dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności przez użytkownika nie ma zastosowania wobec mieszkańców stanu New Jersey, o ile nie dopuścili się oni zaniedbań lub naruszyli niniejsze Warunki; oraz (3) w punkcie Arbitraż postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia pewnych odszkodowań nie ma zastosowania wobec mieszkańców stanu New Jersey w odniesieniu do odszkodowań retorsyjnych, utraty danych i utraty lub uszkodzenia mienia.

35. Zmiany

Spółka Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnej chwili. Użytkownik powinien często przeglądać niniejsze Warunki oraz warunki zamieszczone w innych miejscach na witrynie spółki Briggs & Stratton, ponieważ są one wiążące dla użytkownika, mogą być okresowo zmieniane i mogą być zastępowane przez warunki szczególne znajdujące się w innych miejscach na Witrynie spółki Briggs & Stratton. Dalsze używanie Witryny po zamieszczeniu zmienionych Warunków oznacza, że użytkownik akceptuje te zmiany i zgadza się na nie.

Warunki i zasady

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2020 r.


Witamy na stronie internetowej Briggs & Stratton firmy Briggs & Stratton, LCC i jej podmiotów powiązanych („Briggs & Stratton” lub „Firma”). Niniejsze warunki (wraz z wszelkimi dokumentami w nich wspomnianymi) mają zastosowanie do korzystania przez użytkowników między innymi z witryn Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco oraz Victa, w tym do korzystania z treści, funkcji i usług oferowanych za pośrednictwem tych witryn (zwanych dalej łącznie „Witryną”), niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z danej witryny jako gość czy jako zarejestrowany użytkownik. Odwiedzając niniejszą Stronę internetową, użytkownik oświadcza firmie Briggs & Stratton, że ukończył 18 lat (lub że osiągnął pełnoletność przewidzianą przez prawo miejsca jego zamieszkania) i że ma prawo, zdolność oraz że jest uprawniony do wyrażenia zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ POSTANOWIENIA O WYŁĄCZENIU GWARANCJI, O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU, W TYM ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA INDYWIDUALNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ NA DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUNKTEM „ARBITRAŻ”, PONIEWAŻ WIĄŻE SIĘ TO ZE ZRZECZENIEM SIĘ PEWNYCH PRAW, TAKICH JAK PRAWO DO PROCESU Z ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH I PRAWO DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO.

Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz naszej Polityki ochrony prywatności, włączonej przez odniesienie, niezależnie od tego, czy je przeczytał. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki ochrony prywatności, musi opuścić Witrynę.

SPIS TREŚCI

 1. Własność intelektualna
 2. Dokładność i wygląd informacji o witrynie
 3. Wymagania dotyczące użytkownika
 4. Wiadomości e-mail
 5. Wiadomości SMS
 6. Instrukcje obsługi
 7. Dane osobowe; konta użytkowników.
 8. Wyłączenia dotyczące gwarancji
 9. Ograniczenie odpowiedzialności
 10. Udział użytkowników i zgłoszenia
 11. Skargi dotyczące praw autorskich i przedstawiciel ds. praw autorskich
 12. Linki do witryn internetowych stron trzecich
 13. Linki do witryny internetowej Briggs & Stratton
 14. Kwestie międzynarodowe i eksportowe
 15. Błędy, kompletność i zmiany
 16. Stwierdzenia dotyczące przyszłości
 17. Prawo właściwe
 18. Wzajemne porozumienie o arbitrażu
 19. Zabezpieczenie
 20. Prawo do wycofania dostępu
 21. Postanowienia ogólne
 22. Opis, ceny i dostępność produktów
 23. Zamówienia produktów; potwierdzenia; odrzucenia lub anulacje
 24. Cena, podatki i opłaty spedycyjne
 25. Metody płatności
 26. Wysyłka
 27. Opóźnienia w wysyłce
 28. Gwarancje na produkty
 29. Zwroty i refundacje
 30. Zgodność z przepisami prawa
 31. Kontakty
 32. Promocje
 33. Powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii
 34. Informacja prawna dla mieszkańców New Jersey
 35. Modyfikacje

1. Własność intelektualna

Należy przyjąć, że wszystkie elementy graficzne oraz tekstowe zamieszczone w Witrynie są chronione prawami autorskimi, chyba że oświadczono inaczej, oraz że żadne materiały w Witrynie nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż dopuszcza to niniejszy Regulamin. Witryna i wszelkie niezbędne oprogramowanie wykorzystywane w związku z Witryną, zbieranie, kompilacja, montaż i układ wszystkich obrazów, „wygląd i odczucie”, fotografie, grafiki, dzieła sztuki, teksty i inne informacje i materiały znajdujące się w Witrynie, wszelkie Znaki (zdefiniowane poniżej) i inne związane z nimi prawa własności intelektualnej oraz wszelkie informacje i dane gromadzone za pośrednictwem Witryny są własnością firmy Briggs & Stratton lub jej spółek zależnych, dostawców lub partnerów albo są przez nie licencjonowane i zawierają informacje zastrzeżone, które są chronione na całym świecie wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Briggs & Stratton udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na osobiste korzystanie z Witryny. Udzielona licencja nie obejmuje: (a) odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania Witryny; (b) gromadzenia i wykorzystywania list produktów lub opisów; (c) pochodnego wykorzystywania Witryny; lub (d) wykorzystania funkcji wyszukiwania danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i uzyskiwania danych na Witrynie. Wszelkie nieupoważnione używanie niniejszej Witryny doprowadzi do odebrania zezwolenia lub licencji udzielonych na mocy niniejszych Warunków i może naruszyć prawa autorskie, prawa ochrony znaków handlowych (w tym sposób opakowania i rozmieszczenia produktu) oraz przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej. Wszystkie osoby naruszające prawo będą ścigane w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo.

Nazwa Spółki, termin Briggs & Stratton, logo Spółki i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany, zarejestrowane lub niezarejestrowane (łącznie „Znaki”) są znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub licencjodawców. Użytkownik nie może używać ani pokazywać takich Oznaczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki towarowe są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Dokładność i wygląd informacji o Witrynie

Dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że wszystkie informacje i materiały na stronie są prawdziwe i poprawne. Informacje i materiały znajdujące się na Witrynie mogą być używane jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych. Witryna może w sposób niezamierzony zawierać niedokładne informacje, czy to na skutek ich przestarzałości, błędu czy przeoczenia. Specyfikacje produktów oraz ich kolory przedstawione na Witrynie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Briggs & Stratton nie udziela żadnych gwarancji co do rzetelności, dokładności, terminowości, użyteczności ani kompletności takich informacji lub materiałów.

Staramy się wyświetlać kolory lub produkty w Witrynie w dokładny sposób. Widoczne kolory jednak mają jedynie charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów z uwagi na różnice w ekranach komputerów. Jednakże, ponieważ wyświetlacz monitora może zmieniać wyświetlane kolory, nie możemy zagwarantować, że monitor dokładnie odwzorowuje rzeczywisty kolor produktów.

3. Wymagania dotyczące użytkownika

Użytkownik będzie korzystał z Witryny wyłącznie w celu uzyskania informacji o produktach lub usługach Spółki, komunikowania się ze Spółką w zakresie jej produktów lub usług, zakupu produktów lub usług od Spółki oraz w innych celach, do których Witryna jest przeznaczona. Użytkownik NIE będzie korzystał z Witryny w jakimkolwiek z poniższych celów:

 • Naruszenie niniejszego Regulaminu lub praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prywatności lub innych praw stron trzecich;
 • Korzystanie z Witryny w jakimkolwiek celu lub w jakikolwiek sposób, który narusza prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;
 • Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, hakowanie lub w inny sposób wysyłanie lub przesyłanie do Witryny jakichkolwiek materiałów, które są obraźliwe lub zawierają wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu, lub zawartości Witryny związanej z Witryną;
 • „Wyodrębnianie danych”, „umieszczanie w ramce” lub „tworzenie replik” jakichkolwiek części Witryny bez pisemnej zgody ze strony Spółki;
 • Korzystanie z Witryny w celu wykorzystywania, szkodzenia lub próby wykorzystywania lub szkodzenia w jakikolwiek sposób osobom nieletnim poprzez narażanie ich na kontakt z nieodpowiednimi treściami, proszenie o podanie danych osobowych lub przy użyciu innych sposobów;
 • Publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie, dystrybuowanie lub rozpowszechnianie wszelkich bluźnierczych, oszczerczych, fałszywych, wprowadzających w błąd, oszukańczych, zawierających groźby, obscenicznych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji, lub wszelkich materiałów, informacji lub treści, które wiążą się ze sprzedażą podrobionych lub skradzionych przedmiotów;
 • Reklamowanie lub oferowanie sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu handlowym lub zabieganie o zatrudnienie lub pracę na zlecenie;
 • Nagabywanie, reklamowanie lub kontaktowanie się w jakiejkolwiek formie z użytkownikami w celu zatrudnienia, zawierania umów lub sprzedaży produktów lub usług za pośrednictwem Witryny bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony;
 • Wielokrotne zamieszczanie tych samych uwag („spamowanie”); lub
 • Korzystanie z witryny w inny sposób, który według uznania firmy jest szkodliwy dla firmy, osób trzecich lub w inny sposób budzący zastrzeżenia.

4. Wiadomości e-mail

Briggs & Stratton może wysyłać użytkownikowi potwierdzenia i inne wiadomości e-mail dotyczące transakcji związane z Witryną. Firma Briggs & Stratton może ponadto wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail z informacjami na temat produktów lub usług, które uzna za interesujące dla niego („Marketingowe wiadomości e-mail”). Użytkownik może zrezygnować z Marketingowych wiadomości e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji, dostępne w wiadomościach e-mail od firmy Briggs & Stratton.

5. Wiadomości SMS

Briggs i Stratton będzie wysyłać użytkownikowi wiadomości SMS tylko wtedy, gdy zdecyduje się on na skorzystanie z usługi powiadomień SMS firmy Briggs & Stratton zawierających informacje o produktach i usługach firmy Briggs & Stratton. Wysyłamy wiadomość z potwierdzeniem zapisania się użytkownika. W związku z każdym wnioskiem użytkownik otrzymuje 1 wiadomość. Proszę wpisać DOŁĄCZ i wysłać SMS na numer 33433, aby otrzymywać powiadomienia tekstowe dot. produktów, oferowanych rabatów i najnowszych wiadomości. Proszę wpisać „POMOC”, aby uzyskać pomoc. Proszę wpisać „STOP”, aby anulować. Po przesłaniu wiadomości „STOP” Briggs & Stratton przekaże użytkownikowi komunikat zwrotny z potwierdzeniem rozwiązania subskrypcji. Następnie użytkownik nie będzie już otrzymywał od nas żadnych wiadomości. Jeśli użytkownik chce dołączyć ponownie do usługi, może po prostu zarejestrować się jak za pierwszym razem, a my zaczniemy ponownie wysyłać do niego wiadomości.

Podając swój numer telefonu, decydując się na usługę wiadomości tekstowych lub wysyłając wiadomość tekstową z krótkim kodem kod Briggs & Stratton, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że podany lub użyty przez niego numer telefonu jest jego numerem telefonu oraz że jest danym klientem na tym koncie telefonicznym.

W odniesieniu do wszelkich wiadomości wysyłanych przez nas do użytkowników i przez użytkowników do nas mogą mieć zastosowanie opłaty za wiadomości i dane. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących planu wiadomości tekstowych lub planu transferu danych najlepiej skontaktować się z operatorem.

Wszelkie pytania dotyczące usług świadczonych za pomocą tego krótkiego kodu należy kierować pod numer 1-800-444-7774. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności należy przeczytać naszą politykę ochrony prywatności.

Operatorzy uczestniczący w programie mogą obejmować: Bell Mobility, Microcell Connecxions/Fido, Telus Mobility, Rogers Cantel Inc, Sasktel Mobility, Aliant Telecom, Northern Telephone, MTS, Virgin Mobile Canada, Telebec, Virgin Mobile Canada, Telebec, Videotron, Mobilicity (Dave Wireless), Public Mobile, Wind Canada, EastLink, Lynx Mobility.

6. Instrukcje obsługi

Instrukcje dla operatora dostępne w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik nie uzyskuje zgody na pobieranie instrukcji w celu innym niż związany z osobistym używaniem wyposażenia lub silników, jakie posiada lub obsługuje. W celu uzyskania właściwej Instrukcji obsługi użytkownik musi wprowadzić prawidłowy typ i numer modelu lub numer silnika. Briggs & Stratton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia nieprawidłowej instrukcji dla operatora uzyskanej z Witryny, lub wynikające z zaniedbań lub zaniechań użytkownika podczas korzystania z takiej instrukcji dla operatora.

7. Dane osobowe; konta użytkownika

 1. Gromadzenie danych osobowych użytkownika. Dostęp do niektórych materiałów dostępnych na niniejszej Witrynie wymaga uprzedniej rejestracji. Użytkownik, który zechce uzyskać do nich dostęp zostanie poproszony o rejestrację. Możemy nie zgodzić się na przyznanie, a użytkownik nie może używać nazwy użytkownika, adresu e-mail lub wyświetlanej nazwy, które: (i) są już używane przez inną osobę; (ii) mogą być uznane za podszywające się pod inną osobę; (iii) naruszają własność intelektualną lub inne prawa innych osób; (iv) są obraźliwe lub (v) które Spółka odrzuci z innych powodów wedle własnego uznania. Po zakończeniu rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe będą prawdziwe, dokładne i kompletne i że zaktualizuje je niezwłocznie w sytuacji, gdy ulegną one zmianie. Jeśli użytkownik poda nieprawdziwe lub niedokładne, nieaktualne lub niekompletne dane osobowe lub jeśli Spółka uzna, że podane dane osobowe są nieprawdziwe lub niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, będzie ona mogła wedle własnego uznania zawiesić lub odebrać prawo do uzyskiwania materiałów, dla których uzyskania konieczna jest rejestracja. Wszelkie podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami Polityki ochrony prywatności.
 2. Konto, hasło i bezpieczeństwo. Użytkownik jest jedynym upoważnionym użytkownikiem swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy nazwy użytkownika, hasła i konta zapewnionych mu do łączenia się z Witryną. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za wszelkie czynności, jakie mają miejsce przy użyciu jego hasła i konta. Spółka Briggs & Stratton nie ma kontroli nad wykorzystaniem konta przez użytkownika lub osoby trzecie i w sposób wyraźny wyłącza swoją jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z takiego nieupoważnionego wykorzystania. Jeśli użytkownik podejrzewa, że nieupoważniona strona może używać jego hasła lub konta lub jeśli podejrzewa jakiekolwiek inne naruszenie bezpieczeństwa, powinien natychmiast skontaktować się ze Spółką. Żadne z postanowień tej sekcji nie ma wpływu na prawa Briggs & Stratton do ograniczenia lub zakończenia korzystania z Witryny, zgodnie z postanowieniami w sekcji 20.
 3. Dowód tożsamości. Klient dostarczy nam taki dowód tożsamości, jakiego możemy od czasu do czasu zażądać z rozsądnych powodów.
 4. Dostęp do Internetu. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich usług dostępu do Internetu, danych mobilnych lub wszelkich innych urządzeń lub usług niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z materiałów na własny koszt.

8. Wyłączenia dotyczące gwarancji

NINIEJSZA WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA „TAK, JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. BRIGGS & STRATTON OKRESOWO AKTUALIZUJE INFORMACJE W WITRYNIE, ALE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ CO DO DOKŁADNOŚCI TYCH INFORMACJI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W INFORMACJACH W WITRYNIE. BRIGGS & STRATTON NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE ODPOWIEDNICH PROCEDUR I PUNKTÓW KONTROLNYCH W CELU SPEŁNIENIA SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ I OCHRONY DANYCH ORAZ ZA UTRZYMANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W STOSUNKU DO NASZEJ WITRYNY W CELU ODTWORZENIA WSZELKICH UTRACONYCH DANYCH.

SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON, PODMIOTY Z NIĄ POWIĄZANE, JEJ NASTĘPCY PRAWNI LUB CESJONARIUSZE, JEJ DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY LUB DEALERZY LUB INNE OSOBY TRZECIE WSPOMNIANE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB ICH ODPOWIEDNI DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, MOCODAWCY LUB INNI PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ W ŻADNYM RAZIE ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE LUB Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO ORAZ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH, UTRACONYCH DOCHODÓW LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE NA SKUTEK UŻYWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA ALBO SKUTKÓW UŻYWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY, WSZELKICH ZEWNĘTRZNYCH WITRYN POŁĄCZONYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB MATERIAŁÓW, LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA JEDNEJ Z TYCH WITRYN, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI NAPRAWY, KONSERWACJI LUB MODYFIKACJI SPRZĘTU BĄDŹ DANYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA WITRYNY, KOSZTY TAKICH CZYNNOŚCI PONIESIE UŻYTKOWNIK. FIRMA BRIGGS & STRATTON ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W WITRYNIE.

KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE SĄ UZASADNIONE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE UWAŻA, ŻE SĄ ONE UZASADNIONE, NIE WOLNO MU KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

 

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO NIE DOPUSZCZA WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA GWARANCJI W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WÓWCZAS WYŁĄCZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE NIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. W TAKICH JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI JEST OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

10. Udział użytkowników i zgłoszenia

Niniejsza Witryna może zawierać aktywne forum, na którym użytkownik może zamieszczać treści („Treści użytkownika”). Treści użytkownika nie są w żaden sposób wspierane przez spółkę Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za Treści użytkownika. Firma Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Treści użytkownika lub Komentarzy użytkownika z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Użytkownicy nie powinni wysyłać żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji lub materiałów do firmy Briggs & Stratton za pośrednictwem tej Witryny. Wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane za pośrednictwem niniejszej Witryny lub na niej zamieszczane będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone i mogą zostać publicznie ujawnione. Firma Briggs & Stratton nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na komunikację i Treści użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści, a firma Briggs & Stratton jest jedynie pasywnym przewodem służącym do dystrybucji i publikacji jego Treści online. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że Treści użytkownika: (a) będą przez cały czas zgodne z niniejszym Regulaminem, w tym m.in. z sekcji 3 (Wymagania dotyczące użytkownika) powyżej; oraz (b) nie będą stanowić dla nas zobowiązania ani powodować utraty (w całości lub w części) usług świadczonych przez klientów, partnerów lub dostawców firmy Briggs & Stratton.

Użytkownik niniejszym udziela nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu (poprzez wiele poziomów) prawa do wykorzystywania, hostowania, przechowywania, reprodukowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, komunikowania się, publikowania, publicznego wykonywania, publicznego prezentowania i rozpowszechniania wszystkich Treści użytkownika, w tym między innymi wszystkich obrazów, filmów, zdjęć, utworów muzycznych, dźwięku i tekstu zawartego w takich ogłoszeniach we wszystkich mediach, w tym, bez ograniczeń, w mediach społecznościowych, publikacjach drukowanych, prezentacjach, materiałach promocyjnych lub na stronach internetowych, w związku z naszą działalnością i/lub jako jej część, w tym w związku ze wszystkimi reklamami i/lub w każdej reklamie na całym świecie, według własnego uznania firmy Briggs & Stratton, bez dalszej zgody lub płatności. Spółce Briggs & Stratton przysługują wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszelkich wynikach i dochodach wynikających z takiego użycia Treści użytkownika. Spółka Briggs & Stratton jest uprawniona do przeniesienia wyżej wspomnianych praw do Treści użytkownika na osobę trzecią, w tym między innymi na jej jednostki zależne lub na spółki z nią powiązane. Spółka Briggs & Stratton może zmieniać, dostosowywać lub edytować Treści użytkownika i wszelkie dalsze materiały utworzone na mocy niniejszych Warunków i sprzedawać je lub wykorzystywać wedle uznania spółki Briggs & Stratton. Firma Briggs & Stratton nie jest zobowiązana do korzystania z Treści użytkownika ani do korzystania z jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszego Regulaminu.

Briggs & Stratton nie przyjmuje ani nie bierze pod uwagę żadnych niezamówionych pomysłów ani materiałów dotyczących produktów lub usług, ani też ulepszeń naszych produktów lub usług. Dlatego też prosimy, aby użytkownicy nie przysyłali niechcianych pomysłów lub materiałów związanych z naszymi produktami lub usługami do spółki Briggs & Stratton w żadnej formie i żadnymi środkami (nawet w Treściach użytkownika). Firma Briggs & Stratton nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odbieranie takich niezamówionych pomysłów lub materiałów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Briggs & Stratton może pracować nad takim samym lub podobnym pomysłem lub koncepcją w odniesieniu do wszelkich pomysłów, wyrazów pomysłów lub innych materiałów nadesłanych przez użytkownika w ramach Treści użytkownika, że firma Briggs & Stratton może już znać taki pomysł lub koncepcję z innych źródeł, lub że firma Briggs & Stratton może po prostu chcieć rozwijać ten (lub podobny pomysł) samodzielnie, a także może podjąć/będzie podejmować inne działania. Nie zamieszczaj w tej Witrynie Treści, które Twoim zdaniem zawierają Twoje prawa własności intelektualnej.

11. Skargi dotyczące praw autorskich i przedstawiciel ds. praw autorskich

Jeśli użytkownik uważa, że zamieszczone w Witrynie informacje naruszają jego prawa autorskie lub inne prawa, powinien złożyć pisemną skargę do firmy Briggs & Stratton, która spełnia poniższe wymagania, i dostarczyć ją do wyznaczonego przez nas przedstawiciela w celu otrzymania powiadomienia o zgłoszonym naruszeniu:

Pocztą na adres: Briggs & Stratton, LLC Do rąk: IP Counsel PO Box 702 Wauwatosa, WI 53202-0702

Wszelkie pisemne powiadomienia dotyczące jakichkolwiek działań oszczerczych lub naruszających prawo, niezależnie od tego, czy dotyczą one praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności, muszą zawierać następujące informacje: (a) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu (1) właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone lub (2) osoby zniesławionej; (b) identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, który został rzekomo naruszony, lub, jeżeli wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej jest objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywną listę takich dzieł na tej stronie; podobnie, w przypadku materiałów, które są zniesławiające lub naruszają patenty, znaki towarowe lub inne prawa własności stron trzecich, prosimy o przesłanie listy takich materiałów; (c) identyfikację materiału, który został uznany za naruszający, za przedmiot działań naruszających lub który został uznany za zniesławiający i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału; (d) informacje wystarczające do skontaktowania się z użytkownikiem, takie jak adres, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej; (e) oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności, jego agenta lub obowiązujące przepisy; (f) oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz (g) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej, które są rzekomo naruszane lub osoby, która została rzekomo zniesławiona. Więcej informacji na temat informacji wymaganych do prawidłowego zgłoszenia znajduje się w punkcie 17 U.S.C. 512(c) (3). Należy mieć świadomość, że zgodnie z ustawą, osoby składające fałszywe oświadczenia dotyczące naruszenia praw autorskich mogą być odpowiedzialne za szkody poniesione w wyniku usunięcia lub zablokowania materiałów, koszty sądowe i honoraria prawników.

Firma Briggs & Stratton będzie odpowiadać na takie pisemne powiadomienia według własnego uznania.

12. Linki do witryn internetowych stron trzecich

Dla wygody użytkownika Witryna może zawierać linki (takie jak hiperłącza) do witryn lub aplikacji będących własnością stron trzecich, obsługiwanych lub kontrolowanych przez te strony (łącznie zwane dalej „stronami trzecimi”) oraz wtyczki do nich. Jednak firma Briggs & Stratton nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych witryn stron trzecich. Żadne łącza lub wtyczki do Witryny zewnętrznej nie sugerują, że spółka Briggs & Stratton jest powiązana lub związana z Witryną zewnętrzną. Spółka Briggs & Stratton nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści lub działań Witryny zewnętrznej. UZYSKUJESZ DOSTĘP DO WITRYN INNYCH FIRM NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA BRIGGS & STRATTON WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA I/LUB PRZEGLĄDANIA WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE BRIGGS & STRATTON Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA MOŻE WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA WITRYN OSÓB TRZECICH.

13. Linki do witryny internetowej Briggs & Stratton

Użytkownik może tworzyć linki do Witryny FIRMY Briggs & Stratton, pod warunkiem, że robi to zgodnie z poniższymi WYMAGANIAMI:

 • Witryna, z której prowadzi link, nie może tworzyć środowiska przeglądarki ani tablicy ogłoszeń, ani też używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wygląd tej Witryny.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może błędnie przedstawiać związku firmy Briggs & Stratton z tą witryną.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może sugerować, że firma Briggs & Stratton popiera tę witrynę ani produkty lub usługi tej witryny.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może używać bez zgody żadnego logo ani znaku firmy Briggs & Stratton.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o firmie Briggs & Stratton.
 • Witryna, z której prowadzi link, nie może zawierać materiałów niezgodnych z prawem, obraźliwych, obelżywych, pornograficznych lub obscenicznych.

Jako warunek zamieszczenia linku do niniejszej Witryny użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Briggs & Stratton może w każdej chwili wypowiedzieć pozwolenie na zamieszczenie linku do niniejszej Witryny. Użytkownik wyraża również zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do tej Witryny, jeśli zostanie o to poproszony.

14. Kwestie międzynarodowe i eksportowe

Ta Witryna jest zarządzana przez firmę Briggs & Stratton (Milwaukee, Wisconsin, USA). Firma Briggs & Stratton nie gwarantuje, że materiały i informacje zamieszczone w Witrynie są stosowane lub dostępne poza terenem Stanów Zjednoczonych oraz że użytkowanie materiałów i informacji na terenie innego kraju nie jest zabronione.

Użytkownik nie może używać, eksportować ani ponownie eksportować materiałów zamieszczonych w Witrynie bądź ich kopii lub adaptacji w sposób niezgodny ze stosownym prawem lub przepisami, włączając w to, na zasadzie przykładu, a nie ograniczenia, prawo eksportowe Stanów Zjednoczonych oraz inne przepisy. Osoby odwiedzające Witrynę z kraju innego niż Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za postępowanie w zgodności z prawem krajowym i lokalnym.

15. Błędy, kompletność i zmiany

Ta strona może zawierać błędy lub nieścisłości i może nie być kompletna lub aktualna. Spółka Briggs & Stratton może naprawić błędy lub zaktualizować Witrynę w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, ale spółka Briggs & Stratton nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana. Briggs & Stratton może zawiesić lub przerwać działanie Witryny albo zmodyfikować lub usunąć materiały z Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

16. Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza Witryna może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które mogą być oparte na założeniach dotyczących działalności, perspektyw lub przyszłych wyników firmy Briggs & Stratton. Te oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają ryzyku i niepewności, a pewne czynniki mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od oświadczeń dotyczących przyszłości. Czynniki te są omawiane w aktach firmy Briggs & Stratton w Komisji Papierów Wartościowych.

17. Prawo właściwe

Z wyjątkiem Umowy arbitrażowej w sekcji 17, która podlega Federalnej Ustawie o Arbitrażu, niniejszy Regulamin podlega prawu Stanu Wisconsin, USA, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad prawa kolizyjnego.

18. Wzajemne porozumienie o arbitrażu

 1. Roszczenia objęte umową. UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA BRIGGS & STRATTON WSPÓLNIE USTALAJĄ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA LUB SPORY, ZARÓWNO PRZESZŁE, OBECNE, JAK I PRZYSZŁE, JAKIE MOGĄ ISTNIEĆ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPÓŁKĄ BRIGGS & STRATTON ALBO MIĘDZY SPÓŁKĄ BRIGGS & STRATTON A UŻYTKOWNIKIEM, W TYM WSZELKIE ROSZCZENIA LUB SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE Z ICH NARUSZENIA LUB Z NIM ZWIĄZANE, BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ ARBITRA NA DRODZE ARBITRAŻU, A NIE PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH ANI W ŻADNYM INNYM POSTEPOWANIU SĄDOWYM, O ILE TAKIE ROSZCZENIE LUB SPÓR NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE WYŁĄCZONE SPOD NINIEJSZEGO POROZUMIENIA („Porozumienie arbitrażowe”). Jednakże jedynymi roszczeniami i sporami podlegającymi arbitrażowi są te, które w przypadku braku niniejszej Umowy arbitrażowej mogłyby zostać rozwiązane zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Organ upoważniony. Arbiter, a nie żadna agencja ani sąd federalny, stanowy lub lokalny, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, zastosowaniem, wymagalnością lub zawarciem Porozumienia arbitrażowego. Powyższe zdanie nie będzie mieć zastosowania do zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego zawartego w Punkcie 17(e) poniżej. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu i/lub zasad i procedur Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), wszelkie spory związane z interpretacją, zastosowaniem, wykonalnością lub utworzeniem zrzeczenia się praw do powództwa grupowego mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd, a nie przez arbitra.
 3. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa arbitrażowa oraz niniejszy sekcji 17 regulowane są przez Federalną Ustawę o Arbitrażu (9 U.S.C. § 1 i następne) („FAA”).
 4. Wyłączone roszczenia i spory. Użytkownik i spółka Briggs & Stratton ustalają, że następujące roszczenia lub spory będą wyłączone spod zakresu obowiązywania Porozumienia arbitrażowego: (1) wszelkie roszczenia lub spory dążące do wyegzekwowania lub ochrony albo ważności praw własności intelektualnej należących do użytkownika lub do spółki Briggs & Stratton; (2) pojedyncze roszczenia wniesione przed sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych; (3) wszelkie roszczenia, które obowiązujący akt prawa federalnego wyraźnie wyłącza spod arbitrażu; oraz (4) wszelkie wnioski o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Ponadto żadne postanowienia niniejszego Porozumienia arbitrażowego nie zabraniają powiadomienia agencji rządowej ani zgłoszenia do niej roszczenia lub zarzutu. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO BYCIA POWODEM LUB CZŁONKIEM POZWU ZBIOROWEGO. Strony zgadzają się wnosić wszelkie roszczenia lub spory w postępowaniu arbitrażowym wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w formie powództwa grupowego lub zbiorowego. Ponadto nie będzie istniało prawo ani upoważnienie do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń lub sporów, bycia wysłuchanym lub poddanym arbitrażowi w formie powództwa grupowego lub zbiorowego („Zrzeczenie się praw do powództwa grupowego”).
 5. Zasady/standardy postępowania. Arbitraż będzie prowadzony przed pojedynczym arbitrem zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego („Zasady AAA”) stowarzyszenia AAA oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowymi procedurami AAA dotyczącymi sporów konsumenckich („Zasady konsumenckie AAA”), które są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia AAA (www.adr.org).
  • Strona, która chce dokonać arbitrażu w odniesieniu do roszczenia lub sporu objętego niniejszą Umową arbitrażową, musi wszcząć postępowanie arbitrażowe nie później niż z upływem terminu przedawnienia, który właściwe prawo przewiduje dla danego roszczenia. Arbiter zastosuje termin przedawnienia, jaki obowiązywałby, gdyby roszczenie lub spór były rozpatrywane przed sądem. Arbiter może przyznać dowolne zadośćuczynienie, do jakiego strona jest uprawniona na mocy obowiązującego prawa i niniejszych Warunków, ale zadośćuczynienia będą ograniczone do tych, które byłyby dostępne dla strony indywidualnie. Żadne zadośćuczynienia, które byłyby dostępne na mocy obowiązującego prawa, nie będą umorzone. Arbiter zastosuje materialne prawo federalne, stanowe lub miejscowe obowiązujące zgłoszone roszczenia. Arbiter nie ma prawa do zastosowania innego prawa materialnego. Strony mają prawo do przeprowadzenia odpowiedniego cywilnego postępowania dowodowego oraz do powołania świadków i przedstawienia dowodów koniecznych do zaprezentowania ich wersji i obrony, a wszelkie spory w tym zakresie będą rozstrzygane przez arbitra. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w mieście lub w hrabstwie, w którym mieszka użytkownik, o ile strony nie postanowią inaczej. Sąd właściwy ma prawo wydać orzeczenie na podstawie decyzji/postanowienia arbitra.
  • Opłaty za zarządzanie postępowaniem arbitrażowym oraz część wynagrodzenia arbitrażu przypadająca na użytkownika będą podlegały Zasadom AAA (oraz, w stosownych przypadkach, ograniczeniom wynikającym z Zasad konsumenckich AAA). We wszystkich przypadkach, w których będzie to wymagane przez prawo, firma Briggs & Stratton będzie uiszczać opłaty arbitrażu oraz opłatę za zarządzanie postępowaniem arbitrażowym. Jeśli na mocy obowiązującego prawa spółka Briggs & Stratton nie będzie zobowiązana do zapłaty wszystkich opłat arbitra i/lub opłat arbitrażowych, opłaty takie zostaną rozdzielone zgodnie z obowiązującym prawem oraz Zasadami AAA i/lub Zasadami konsumenckimi AAA, a wszelkie spory w tym zakresie będą rozstrzygane przez arbitra. Strony są odpowiedzialne za swoje własne honoraria adwokackie, z zastrzeżeniem wszelkich środków zaradczych, do których strona ta może być później uprawniona zgodnie z obowiązującym prawem.

19. Zabezpieczenie

Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Briggs & Stratton, jej podmioty zależne, stowarzyszone, dystrybutorów, dealerów i licencjodawców oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, osądami, postanowieniami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z: (a) korzystania lub niemożności korzystania z Witryny; (b) naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu; (c) naruszenia przez użytkownika wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub regulacji; (d) naruszenia przez użytkownika praw innych osób; lub (e) Treści użytkownika. Spółka Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do przyjęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli nad sprawą, która w innym przypadku byłaby przedmiotem niniejszego zwolnienia z odpowiedzialności. Użytkownik w żadnym wypadku nie będzie rozstrzygał takich roszczeń lub spraw bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Briggs & Stratton.

20. Prawo do wycofania dostępu

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, odmowy lub zakończenia dostępu do Witryny lub korzystania z niej bez powiadomienia, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Możemy podjąć decyzję o zaprzestaniu obsługi Witryny w dowolnym momencie według własnego uznania.

21. Postanowienia ogólne

Żadna agencja, partnerstwo, spółka joint venture, relacja pracodawca-pracownik ani franczyzodawca-franczyzobiorca nie są zamierzone ani stworzone na mocy niniejszego Regulaminu. Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek postanowienia (postanowień) niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek postanowienia lub prawa.

Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem i firmą Briggs & Stratton w odniesieniu do jej przedmiotu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia zostaną wyegzekwowane w najszerszym możliwym zakresie i pozostaną w pełnej mocy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo państwowe.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie żadnych beneficjentów stron trzecich tego Regulaminu, o ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie. Wszelkie powiadomienia przekazywane przez stronę w związku z niniejszymi Warunkami będą uznawane za doręczone w dniu otrzymania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, posłańca, firmy kurierskiej lub U.S. Mail, przedpłaconą, poleconą przesyłką pocztową z potwierdzeniem odbioru, wysłaną na następujący adres: Adresem, na który można wysyłać takie zawiadomienia, jest adres e-mail i/lub adres fizyczny, który użytkownik podał firmie Briggs & Stratton. Adresem firmy Briggs & Stratton dla takich zawiadomień jest Briggs & Stratton, LLC Do rąk: General Counsel, Legal Department, PO Box 702, Wauwatosa, WI 53202-0702. Nagłówki w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie będą miały wpływu na interpretację niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie będą zmieniane w formie innej niż forma pisemna opatrzona podpisami obu stron lub w formie nowego wpisu ze strony spółki Briggs & Stratton zgodnego z poniższym opisem. Niniejsze Warunki będą interpretowane tak, jakby zostały sporządzone wspólnie przez strony. Firma Briggs & Stratton nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane zdarzeniem lub okolicznością, na które firma Briggs & Stratton nie ma wpływu, w tym, bez ograniczeń, strajkami, lokautami i innymi sporami pracowniczymi, awarią systemów lub dostępu do sieci, powodzią, pożarem, eksplozją, aktami terroryzmu lub wypadkami.

22. Opis, ceny i dostępność produktów

Firma Briggs & Stratton udostępnia w Witrynie oferty, opisy, zdjęcia, funkcje, dane techniczne i ceny dotyczące produktów i usług oferowanych przez nas do sprzedaży („Produkty”). Niektóre wagi, wymiary i inne opisy Produktów na Witrynie są przybliżone i podawane jedynie w celach informacyjnych. Zamieszczenie jakichkolwiek Produktów w Witrynie nie oznacza ani nie gwarantuje, że Produkty te będą dostępne w momencie złożenia zamówienia lub będą dostępne po uprzednio podanej cenie.

Wszystkie ceny zamieszczone w tej Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy cenowe, typograficzne lub inne w jakiejkolwiek ofercie i zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień wynikających z tych błędów.

Ceny online mogą się różnić od cen w sklepach detalicznych i na poszczególnych Witrynach.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zawsze przeczytać etykiety, ostrzeżenia, instrukcje i inne informacje dostarczone wraz z produktem.

23. Zamówienia produktów; potwierdzenia; odrzucenia lub anulacje

Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkt pokazany w naszej Witrynie, korzystając z naszego koszyka zakupów. Po złożeniu zamówienia przy użyciu koszyka potwierdzimy cenę i dostępność produktu. Jeśli użytkownik korzysta z kodu promocyjnego, musi wpisać ten kod przy kasie w wyznaczonym polu „Kod promocyjny”, aby zrealizować promocję.

Jeśli produkt jest dostępny w momencie składania zamówienia, wyślemy wiadomość e-mail potwierdzającą odbiór zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera cenę i informacje o wysyłce.

Otrzymanie od nas potwierdzenia zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia zamówienia użytkownika po jego otrzymaniu z jakiegokolwiek powodu.

W przypadku odrzucenia lub anulowania zamówienia, postaramy się powiadomić użytkownika o tym fakcie za pomocą adresu e-mail, który podał przy zamówieniu. Zwykle nie obciążamy karty kredytowej/płatniczej ani nie obciążamy konta bankowego użytkownika w przypadku odrzucenia zamówienia. Jednakże jeśli już zrealizowaliśmy płatność, zrealizujemy zwrot pieniędzy, jeśli karta lub konto bankowe użytkownika zostały już obciążone. Poszczególne procedury bankowe będą kontrolować czas, w którym ta kwota zostanie zwrócona na konto użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego, do wykonania jednego lub więcej poniższych działań: (i) ograniczenie dostępnej ilości jakiegokolwiek produktu lub zaprzestać jego produkcji; (ii) nałożenie warunków dotyczących honorowania kodu promocyjnego lub innej podobnej promocji; (iii) zabronienie użytkownikowi dokonywania lub realizowania jakichkolwiek lub wszystkich zakupów online; oraz (iv) odmowa dostarczenia jakiegokolwiek produktu do jakiegokolwiek użytkownika.

24. Cena, podatki i opłaty spedycyjne

Potwierdzając zakup pod koniec procesu składania zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie i zapłacenie za produkty ceny podanej przy składaniu zamówienia. Za Produkty należy zapłacić w USD przy użyciu jednej z metod płatności zapewnianych przez niniejszą Witrynę. Musimy otrzymać płatność przed zaakceptowaniem lub wysyłką zamówienia.

Opublikowane ceny nie zawierają podatków ani opłat za wysyłkę i obsługę. Wszystkie te podatki i opłaty zostaną dodane do łącznej ceny Produktu i będą wyliczone w koszyku i w e-mailu z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Ogólnie użytkownik nie zostanie obciążony kosztem zamówienia, dopóki nie zostanie ono wysłane.

25. Metody płatności

Użytkownik musi zapłacić za produkty oferowane w Witrynie przy użyciu jednej z udostępnionych metod płatności. W ramach wszystkich zakupów przyjmujemy karty Visa, American Express, Mastercard i Discover.

Użytkownik będzie zobowiązany do podania pewnych danych osobowych związanych z zakupem, w tym m.in. imienia i nazwiska, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu do wystawienia faktury oraz informacji dotyczących wysyłki. Podając te dane, użytkownik udziela Spółce lub osobie trzeciej zbierającej te dane w imieniu Spółki prawa do przekazania ich osobom trzecim w celu umożliwienia wykonania transakcji rozpoczętych przez użytkownika lub w jego imieniu. Weryfikacja danych może być wymagana przed potwierdzeniem lub realizacją jakiegokolwiek zakupu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) podane przez niego informacje dotyczące płatności są prawdziwe, poprawne i kompletne, (ii) jest należycie upoważniony do korzystania z takiej metody płatności przy zakupie, (iii) bank lub firma obsługująca karty kredytowe użytkownika będzie honorować poniesione przez użytkownika opłaty oraz (iv) użytkownik uiści poniesione przez niego opłaty według zaksięgowanych cen, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków, jeśli takie istnieją.

Jeśli użytkownik poda nieprawdziwe lub niedokładne informacje, oznacza to, że naruszył niniejszy Regulamin, a my możemy anulować jego zamówienie.

Zazwyczaj nie obciążamy karty kredytowej lub debetowej, dopóki nie wyślemy zamówienia lub nie potwierdzimy jego dostępności. Możemy jednak dokonać wstępnej autoryzacji kwoty zamówienia u wystawcy karty kredytowej/debetowej w momencie składania zamówienia, co może mieć wpływ na wysokość dostępnych środków.

Płacąc czekiem, użytkownik upoważnia firmę Briggs & Stratton lub osoby wyznaczone do wykorzystania informacji o czeku w celu dokonania jednorazowego elektronicznego obciążenia konta w instytucji finansowej wskazanej w czeku. To jednorazowe obciążenie będzie opiewać na kwotę wskazaną na czeku; do tej kwoty nie będą dodane żadne dodatkowe sumy. Jeśli nie będziemy w stanie odebrać płatności elektronicznej, wystawimy tratę bankową na konto użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma wystarczających środków na swoim koncie, opłata w wysokości 25 USD zostanie pobrana elektronicznie z jego konta.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, aby dowiedzieć się więcej na temat innych opcji płatności.

26. Wysyłka

Przy składaniu zamówienia zapewniamy alternatywne opcje wysyłki. Dokonamy wysyłki metodą wybraną przez użytkownika. Użytkownik odpowiada za opłacenie kosztów wysyłki i obsługi w momencie składania zamówienia.

Prawo własności i ryzyko utraty zamówionych produktów przechodzi na klienta w momencie dostarczenia ich do przewoźnika. Data wysyłki i data dostawy są jedynie szacunkowe i nie mogą być zagwarantowane. Szacowane czasy realizacji są określane w oparciu o metodę wysyłki wybraną w chwili zakupu Produktów i o miejsce przeznaczenia Produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wysyłce.

Wyślemy produkty użytkownika na adres wskazany przez użytkownika, o ile adres ten będzie kompletny i będzie zgodny z ograniczeniami dotyczącymi wysyłki. Ograniczamy dostarczanie Produktów poza USA. Jeśli nie będziemy w stanie wysłać produktów, zwrócimy użytkownikowi całą oferowaną kwotę, w tym koszty wysyłki, obsługi, ubezpieczenia i inne.

27. Opóźnienia w wysyłce

 1. Początkowe opóźnienie. Jeśli po otrzymaniu zamówienia dowiemy się, że nie możemy dokonać wysyłki w terminie wskazanym w potwierdzeniu otrzymania zamówienia lub w terminie 30 dni od otrzymania zamówienia, poprosimy użytkownika o zgodę na zmienioną datę wysyłki. W tej prośbie wskażemy konkretną określoną datę wysyłki lub poinformujemy, że nie jesteśmy w stanie podać określonej zmienionej daty wysyłki. Jeśli użytkownik nie chce czekać, może anulować zamówienie, dzwoniąc do Działu obsługi klienta pod darmowy numer 1 (800) 444-7774 (jedynie w USA i Kanadzie) lub korzystając z naszej witryny. Po anulowaniu zamówienia użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot pełnych kosztów. Jeśli użytkownik nie skontaktuje się z nami przed wysłaniem produktu w zmienionym terminie wysyłki, zakładamy, że wyraził zgodę na takie opóźnienie wysyłki.
 2. Drugie opóźnienie. Jeśli opóźnienie przy nowej określonej dacie wysyłki wynosi więcej niż 30 dni od pierwotnej daty doręczenia lub jeśli nie wiemy, kiedy będziemy mogli dokonać wysyłki, wyjaśnimy charakter problemu z zaległym zamówieniem. Jeśli użytkownik nie chce czekać, może anulować zamówienie i otrzymać niezwłoczny zwrot kosztów, dzwoniąc pod darmowy numer Działu obsługi klienta lub kontaktując się z nami na naszej witrynie. Jeśli użytkownik się nami nie skontaktuje, a my nie dokonamy wysyłki w terminie 30 dni od pierwotnej daty dostawy, zamówienie użytkownika zostanie anulowane automatycznie, a pieniądze zostaną zwrócone. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego zamówienie zostało automatycznie anulowane po upływie 30 dni od pierwotnej oczekiwanej daty dostawy, może poprosić, aby utrzymać jego zamówienie i zrealizować je później. Jeśli użytkownik poprosi o utrzymanie jego zamówienia i jego późniejszą realizację, wciąż będzie przysługiwać mu prawo do anulowania zamówienia w dowolnej chwili przed jego wysyłką. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego numeru biura obsługi klienta lub naszej witryny internetowej, aby poprosić nas o późniejszą realizację zamówienia lub anulowanie go.
 3. Przedłużające się opóźnienia. Jeśli wciąż nie będziemy mogli wysłać Produktu do określonej zmienionej daty wysyłki wskazanej w naszym ostatnim powiadomieniu o opcjach opóźnienia, poprosimy użytkownika o zgodę na dalsze opóźnienie i zaoferujemy odnowione powiadomienie o opcjach opóźnienia. W takim powiadomieniu podamy nową określoną datę wysyłki lub, w przypadku, gdy nie można jej określić, podamy oświadczenie o tym, że nie jesteśmy w stanie podać określonej daty wysyłki. Poinformujemy użytkownika, że jeśli nie chce czekać, może natychmiast anulować zlecenie i otrzymać niezwłocznie zwrot pełnych kosztów. Jeśli nie otrzymamy powiadomienia o tym, że użytkownik zgadza się nadal czekać po upływie ostatniej określonej zmienionej daty wysyłki i jeśli do tej daty nie dokonamy wysyłki, zamówienie klienta zostanie automatycznie anulowane, a jego pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone. Zapewnimy użytkownikowi środki do anulowania zlecenia w formie przedpłaconej koperty z odpowiedzią, darmowego numeru telefonu lub witryny internetowej. Jeśli nie będziemy w stanie podać nowej określonej zmienionej daty wysyłki, poinformujemy użytkownika o przyczynie opóźnienia i nawet jeśli wyrazi on zgodę na nieokreślone opóźnienie, będzie on mógł anulować zamówienie w dowolnej chwili przed jego wysyłką. Zwrócimy pieniądze w terminie siedmiu dni roboczych od anulowania zamówienia. Użytkownik otrzyma zwrot przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do dokonania pierwotnego zakupu w Witrynie.
 4. Nieotrzymanie wysyłki. W przypadku mało prawdopodobnej sytuacji, gdy zamówienie nigdy nie dotrze do użytkownika, musimy zostać powiadomieni o zagubionych przedmiotach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie w terminie sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania e-maila z potwierdzeniem wysyłki. W takim przypadku zorganizujemy wysyłkę produktu do użytkownika.

28. Gwarancje na produkty

Wszystkie produkty sprzedawane w Witrynie, które są produkowane przez Briggs & Stratton, podlegają gwarancji na produkty Briggs & Stratton.

29. Zwroty i refundacje

Z wyjątkiem produktów oznaczonych w Witrynie jako bezzwrotne lub wykluczonych w inny sposób w gwarancji produktu, przyjmujemy zwroty produktów w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu, pomniejszonej o pierwotne koszty wysyłki i obsługi, pod warunkiem, że taki zwrot zostanie dokonany w ciągu trzydziestu dni od daty wysyłki i że produkty te zostaną zwrócone w ich oryginalnym stanie. Aby dokonać zwrotu produktu, należy zadzwonić pod numer 1 (800) 444-7774 lub wysłać e-mail do działu zwrotów celem uzyskania numeru autoryzacji do zwrotu asortymentu („RMA”), który jest wymagany przy realizacji zwrotów. Nie akceptujemy zwrotów bez numeru RMA. Wszelkie opłaty związane z odesłaniem zwracanego asortymentu ponosi użytkownik. W trakcie transportu zwracanych produktów użytkownik ponosi ryzyko ich utraty. Zalecamy pełne ubezpieczenie przesyłki zwrotnej od utraty lub uszkodzenia oraz korzystanie z usług spedytora, który może dostarczyć dowód dostawy w celu zapewnienia ochrony.

30. Zgodność z przepisami prawa

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, federalnego i międzynarodowego związanych z zakupem, odbiorem, posiadaniem, używaniem i sprzedażą jakiegokolwiek produktu zakupionego w tej Witrynie. Składając zamówienie, użytkownik oświadcza, że będzie korzystać z produktów w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

31. Kontakty

Firma Briggs & Stratton lub nasi agenci mogą dzwonić lub wysyłać wiadomości tekstowe dotyczące konta lub zamówień użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie takich telefonów lub wysyłanie SMS-ów przy użyciu zautomatyzowanej usługi. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie takich telefonów lub wysyłanie SMS-ów na telefon komórkowy lub na podobne urządzenie. Użytkownik zgadza się, że możemy, w celach szkoleniowych lub w celu oceny jakości naszych usług, słuchać rozmów telefonicznych i nagrywać rozmowy telefoniczne prowadzone z użytkownikiem.

32. Promocje

Wszelkie loterie, konkursy, losowania i inne promocje („Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszego Regulaminu. W przypadku brania udziału w Promocji należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami oraz z naszą Polityką prywatności. Jeżeli zasady Promocji będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

33. Informacja dla mieszkańców Kalifornii

Zgodnie z przepisami California Civil Code Section 1789.3 użytkownicy z Kalifornii mają prawo do następującej informacji o prawach konsumenta: W przypadku pytań lub skarg dotyczących Witryny, prosimy o kontakt z nami.

Użytkownik może również skontaktować się z nami, pisząc na adres Briggs & Stratton Corporate Headquarters, P.O. Box 702 Milwaukee, WI, 53201, lub dzwoniąc pod numer 1 (800) 444-7774. Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z działem pomocy w sprawach skarg i zażaleń Departamentu Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich pocztą na adres 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

34. Informacja prawna dla mieszkańców New Jersey

Ustawa The New Jersey Truth-in-Consumer Contract, Warranty and Notice ACT („TCCWNA”) nakłada ograniczenia na postanowienia niektórych umów pisemnych, takich jak umowy, które zawierają jakiekolwiek postanowienia naruszające jakiekolwiek jasno określone prawa konsumenta lub odpowiedzialność sprzedawcy, zgodnie z prawem stanowym lub federalnym. Na mocy TCCWNA żadna umowa konsumencka nie może stwierdzać, że jakiekolwiek jej postanowienia są lub mogą być nieważne, niewymagalne lub nieobowiązujące w niektórych obszarach bez wskazania, które postanowienia są lub nie są nieważne, niewymagalne lub nieobowiązujące w stanie New Jersey. Następujące postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do mieszkańców New Jersey: (1) w części Wyłączenia dotyczące gwarancji i Ograniczenie odpowiedzialności (a) postanowienie dotyczące ograniczenia naszej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey w zakresie, w jakim zaniedbaliśmy lub naruszyliśmy nasze zobowiązania wobec użytkownika oraz (b) postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia niektórych szkód nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey w odniesieniu do szkód karnych, utraty danych oraz utraty lub uszkodzenia mienia; (2) w części Zabezpieczenie postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia niektórych szkód nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey, o ile nie zaniedbali oni lub nie naruszyli niniejszego Regulaminu; oraz (3) w części Arbitraż postanowienie dotyczące wyłączenia lub ograniczenia niektórych szkód nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey w odniesieniu do szkód o charakterze karnym, utraty danych oraz utraty lub uszkodzenia mienia.

35. Modyfikacje

Firma Briggs & Stratton zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownik powinien często przeglądać niniejsze Warunki oraz warunki zamieszczone w innych miejscach na witrynie spółki Briggs & Stratton, ponieważ są one wiążące dla użytkownika, mogą być okresowo zmieniane i mogą być zastępowane przez warunki szczególne znajdujące się w innych miejscach na Witrynie spółki Briggs & Stratton. Dalsze korzystanie z Witryny po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany.