Briggs & Stratton, LLC
Policy om Privacy Shield

Senast uppdaterad: den 28 juni 2019


Briggs & Stratton, LLC, B&S International, Inc., Allmand Bros., Inc., och Billy Goat Industries, Inc., (gemensamt ”Företaget”) uppfyller ramverken ”EU-U.S. Privacy Shield” och ”Swiss-U.S. Privacy Shield” enligt vad som anges av Amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och bevarande av personuppgifter som har överförts från Europeiska unionen (”EU”) och Schweiz till USA (”Privacy Shield”-principerna). Företaget har intygat för handelsdepartementet att det åtlyder Privacy Shield-principerna vid behandling av personuppgifter om personer bosatta i EU och Schweiz, inklusive utan begränsning till: Företagets webbplatsanvändare; produktanvändare eller slutkunder; affärskontakter, t.ex. kontakter hos återförsäljare och distributörer av Briggs & Stratton:s produkter; och konsulter. Personuppgifter om anställda, oberoende leverantörer och arbetssökande bosatta i EU och Schweiz överförs till Företaget i enlighet med avtalsenliga klausuler ansvarig-till-ansvarig (Uppsättning II) och täcks inte av denna policy. För denna policys syften skall ”Personuppgifter” betyda alla uppgifter som mottas av Företaget från EU eller Schweiz, på något sätt registreras och som har anknytning till en fysisk person (annan än en anställd, oberoende leverantör eller arbetssökande till ett dotterbolag eller samarbetspart till företaget baserat i EU eller Schweiz) som kan identifieras med eller med hjälp av mottagna personuppgifter. Mer information om ramverken ”EU-U.S. Privacy Shield” och ”Swiss-U.S. Privacy Shield” och Företagets intygande enligt Privacy Shield-förteckningen finns på www.privacyshield.gov. Om någon motstridighet finns mellan villkoren i denna policy om Privacy Shield och Privacy Shield-principerna skall Privacy Shield-principerna gälla.

Företagets insamling och användning av personuppgifter

Företaget tar emot personuppgifter om personer i EU och Schweiz, inklusive: konsulter; produktanvändare eller slutkunder; affärskontakter, t.ex. kontakter hos återförsäljare och distributörer av Briggs & Stratton:s produkter och användare av Företagets webbplats. Företaget samlar in personuppgifter från leverantörer inklusive namn och verksamhetens kontaktuppgifter för syften inkluderande leverantörssökning och betalning för produkter och tjänster. Personuppgifter som samlas in av företaget från affärskontakter innefattar namn, företagsnamn, befattning och verksamhetens kontaktuppgifter. Företaget använder dessa personuppgifter för marknadsföring, affärsutveckling, kund-/slutkundssökning och kund-/slutkundsanalys. Företagets insamling och användning av personuppgifter från affärskontakter som använder Föregatets webbplats Power Portal beskrivs i Power Portal:s integritetspolicy. Företaget tar även emot personuppgifter om produktanvändare och slutkunder i EU och Schweiz, inklusive namn, adress och Företagets produkter som har köpts för syften inkluderande sökning av produktregistreringar och garantier, marknadsföring och reklam.

Dessutom mottar Företaget personuppgifter från användare av Företagets webbplats enligt beskrivning i webbplatsens Integritetspolicy och använder dessa personuppgifter för syften som beskrivs i samma policy.

Företagets utlämnande av personuppgifter

Företaget kan lämna ut personuppgifter om personer i EU och Schweiz i enlighet med skriftliga avtal till behöriga tjänsteleverantörer som levererar tjänster med anknytning till de syften för vilka Företaget samlar in dessa personuppgifter. Företaget lagrar exempelvis affärskontaktuppgifter i en databas för kundrelationshantering (customer relationship management, CRM) som tillhandahålls av en behörig tjänsteleverantör i USA. Om det finns anledning för syften att hantera produktsortiment och andra verksamhetsintressen kan företag som samarbetar med Briggs & Stratton baserade utanför USA, EU eller Schweiz tillgå personuppgifter om affärskontakter och produktanvändare. Företaget kan även lämna ut personuppgifter om webbplatsbesökare till andra tredje parter enligt beskrivning i webbplatsens integritetspolicy (referens ovan). Företaget kan vara ansvarigt för den fortsatta överföringen av personuppgifter till tredje parter. I enlighet med Privacy Shield förblir företaget ansvarigt för överföring av personuppgifter till tredje parter, som agerar som våra ombud, såvida vi inte kan bevisa att vi inte var part i händelserna som orsakade skadan.

Företaget kan ha skyldighet att och kan lämna ut personuppgifter för att besvara lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter inklusive för syftet att uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser eller förfrågningar från lagverkställande myndigheter.

Val för begränsning av användning och utlämnande av personuppgifter

Företaget erbjuder möjlighet för personer att avstå från: (a) utlämnande av deras personuppgifter till en icke företrädande tredje part; och (b) användning av deras personuppgifter för syften som materiellt skiljer sig från syftena för vilka dessa personuppgifter ursprungligen samlades in eller som därefter godkändes av personen. Företaget tillhandahåller personer tydliga och frivilligt tillgängliggjorda mekanismer för deras verkställande av val angående personuppgifter om sådana omständigheter uppstår. Personer som vill begränsa användningen eller utlämnandet av sina personuppgifter enligt beskrivning i denna policy ska skicka sin begäran med e-post till privacy@basco.com.

Personers rätt att få åtkomst till sina personuppgifter

På begäran beviljar Företaget personer tillgång till deras personuppgifter. Personer som vill utöva dessa rättigheter kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till: privacy@basco.com. Av säkerhetsskäl kan Företaget kräva bekräftelse av identiteten på personen som begär registerutdrag med personuppgifter. Sökanden kan även få åtkomst till sina personuppgifter via sina konton på Företagets karriärportal.

Mer information och hur du lämnar ett klagomål

Personer kan ställa frågor till företaget om Privacy Shield eller behandlingen av sina personuppgifter genom att skicka e-post till privacy@basco.com.

I överensstämmelse med Privacy Shield-principerna åtar sig Företaget att lösa invändningar mot dess insamling eller användning av personuppgifter om personer i EU och Schweiz. Om en person har ett klagomål angående denna policy om Privacy Shield ska klagomålet skickas med e-post till privacy@basco.com. Företaget utreder omgående och försöker lösa sådana invändningar enligt denna policy och Privacy Shield-principerna. Varje person som inte är tillfreds med den interna lösningen av en invändning kan söka upprättelse hos ”BBB EU PRIVACY SHIELD” som drivs av ”Council of Better Business Bureaus”, en alternativ leverantör av lösningar av tvister baserad i USA. Om du inte inom rimlig tid får en bekräftelse av din invändning eller om den inte har behandlats tillfredsställande kan du besöka http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för mer information och inlämning av ett klagomål. Under vissa omständigheter ger ramverket ”EU-U.S. Privacy Shield” rätt att åberopa bindande förlikning för att lösa invändningar som inte kan lösas på annat sätt, enligt beskrivning i Privacy Shield-principernas Bilaga I. Den federala handelskommissionen har domsrätt över Företagets uppfyllande av ramverken ”EU-U.S. Privacy Shield” och ”Swiss-U.S. Privacy Shield”.

Gäller från: 30 mars 2018
Granskad: 28 juni 2019

Briggs & Stratton, LLC policy för Privacy Shield

Senast uppdaterad: den 11 januari 2020


Från och med den 16 juli 2020, har ramverket EU-U.S. Privacy-Shield ogiltigförklarats till följd av beslut i EU-domstolen i ”Schrems II”.  Den 8 september 2020 tillkännagav Federal Data Protection Information Commissioner i Schweiz att ramverket EU-Swiss Privacy Shield inte längre erbjuder en adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter från Schweiz till USA.

Briggs & Stratton kommer dock att fortsätta att följa ramverken EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield, såsom anges av USA:s handelsdepartement, avseende användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen och Storbritannien till Briggs & Stratton i USA före den 16 juli 2020 och före den 8 september 2020, för överföringar från Schweiz.  För överföringar av personuppgifter efter den 16 juli 2020 från Europeiska unionen eller Storbritannien och efter den 8 september 2020 från Schweiz till Briggs & Stratton i USA, kommer Bolaget att förlita sig på (a) en dataöverföringsmekanism som anses vara adekvat av den relevanta dataskyddsmyndigheten eller (b) ett tillämpligt undantag från det allmänna förbudet mot gränsöverskridande dataöverföring enligt tillämplig dataskyddslag.

Briggs & Stratton, LLC, B&S International, Inc., Allmand Bros., Inc., och Billy Goat Industries, Inc., (gemensamt ”Bolaget”) uppfyller ramverken EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield enligt vad som anges av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som har överförts från Europeiska unionen (”EU”) och Schweiz till USA (”Privacy Shield”-principerna). Företaget har intygat för handelsdepartementet att det åtlyder Privacy Shield-principerna vid behandling av personuppgifter om personer bosatta i EU och Schweiz, inklusive utan begränsning till: Företagets webbplatsanvändare; produktanvändare eller slutkunder; affärskontakter, t.ex. kontakter hos återförsäljare och distributörer av Briggs & Stratton:s produkter; och konsulter. Personuppgifter om anställda, oberoende leverantörer och arbetssökande bosatta i EU och Schweiz överförs till Företaget i enlighet med avtalsenliga klausuler ansvarig-till-ansvarig (Uppsättning II) och täcks inte av denna policy. För denna policys syften skall ”Personuppgifter” betyda alla uppgifter som mottas av Företaget från EU eller Schweiz, på något sätt registreras och som har anknytning till en fysisk person (annan än en anställd, oberoende leverantör eller arbetssökande till ett dotterbolag eller samarbetspart till företaget baserat i EU eller Schweiz) som kan identifieras med eller med hjälp av mottagna personuppgifter. Mer information om ramverken ”EU-U.S. Privacy Shield” och ”Swiss-U.S. Privacy Shield” och Företagets intygande enligt Privacy Shield-förteckningen finns på www.privacyshield.gov. Om någon motstridighet finns mellan villkoren i denna policy om Privacy Shield och Privacy Shield-principerna skall Privacy Shield-principerna gälla.

Företagets insamling och användning av personuppgifter

Bolaget tar emot personuppgifter om personer i EU och Schweiz, inklusive: leverantörer, produktanvändare eller konsumenter, affärskontakter, t.ex. kontakter hos återförsäljare och distributörer av Briggs & Strattons produkter och användare av Bolagets webbplats. Företaget samlar in personuppgifter från leverantörer inklusive namn och verksamhetens kontaktuppgifter för syften inkluderande leverantörssökning och betalning för produkter och tjänster. Personuppgifter som samlas in av företaget från affärskontakter innefattar namn, företagsnamn, befattning och verksamhetens kontaktuppgifter. Företaget använder dessa personuppgifter för marknadsföring, affärsutveckling, kund-/slutkundssökning och kund-/slutkundsanalys. Bolagets insamling och användning av personuppgifter från affärskontakter som använder Bolagets Power Portal webbplats beskrivs i Power Portals sekretesspolicy. Bolaget tar också emot personuppgifter som avser produktanvändare och konsumenter i EU och Schweiz från sina affärskontakter i EU och Schweiz. Dessa kan omfatta namn, adress och Bolagets produkter som köpts. Ändamålen för behandling inkluderar spårning av produktregistreringar, garantier, marknadsföring och annonsering.

Dessutom mottar Bolaget personuppgifter från användare av Bolagets webbplats enligt beskrivningen i webbplatsens sekretesspolicy och använder dessa personuppgifter för de ändamål som beskrivs i samma policy. 

Företagets utlämnande av personuppgifter

Bolaget kan lämna ut personuppgifter om personer i EU och Schweiz i enlighet med skriftliga avtal till behöriga tjänsteleverantörer som levererar tjänster med anknytning till de ändamål för vilka Bolaget samlar in dessa personuppgifter. Företaget lagrar exempelvis affärskontaktuppgifter i en databas för kundrelationshantering (”CRM”) som tillhandahålls av en behörig tjänsteleverantör i USA. Om det finns anledning för syften att hantera produktsortiment och andra verksamhetsintressen kan företag som samarbetar med Briggs & Stratton baserade utanför USA, EU eller Schweiz tillgå personuppgifter om affärskontakter och produktanvändare. Företaget kan även lämna ut personuppgifter om webbplatsbesökare till andra tredje parter enligt beskrivning i webbplatsens integritetspolicy (referens ovan). Företaget kan vara ansvarigt för den fortsatta överföringen av personuppgifter till tredje parter. I enlighet med Privacy Shield förblir Bolaget ansvarigt för överföring av personuppgifter till tredje parter, som agerar som våra ombud, såvida vi inte kan bevisa att vi inte var part i händelserna som orsakade skadan.

Bolaget kan ha skyldighet att, och kan, lämna ut personuppgifter för att besvara lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter inklusive för ändamålet att uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser eller förfrågningar från brottsbekämpande organ.

Val för begränsning av användning och utlämnande av personuppgifter

Bolaget erbjuder möjlighet för privatpersoner att avstå från: (a) utlämnande av deras personuppgifter till en icke företrädande tredje part och (b) användning av deras personuppgifter för ändamål som väsentligt skiljer sig från de ändamål för vilka dessa personuppgifter ursprungligen samlades in eller som därefter godkändes av personen. Företaget tillhandahåller personer tydliga och frivilligt tillgängliggjorda mekanismer för deras verkställande av val angående personuppgifter om sådana omständigheter uppstår. En privatperson som vill begränsa användningen eller utlämnandet av sina personuppgifter enligt beskrivning i denna policy ska skicka sin begäran med e-post till privacy@basco.com.

Personers rätt att få åtkomst till sina personuppgifter

På begäran beviljar Bolaget personer tillgång till sina personuppgifter. Personer som vill utöva dessa rättigheter kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till: privacy@basco.com. Av säkerhetsskäl kan Företaget kräva bekräftelse av identiteten på personen som begär registerutdrag med personuppgifter. Sökanden kan även få åtkomst till sina personuppgifter via sina konton på Bolagets karriärportal.

Mer information och hur du lämnar ett klagomål

Privatpersoner kan ställa frågor till Bolaget om Privacy Shield eller behandlingen av sina personuppgifter genom att skicka e-post till privacy@basco.com.

I överensstämmelse med Privacy Shield-principerna åtar sig Bolaget att åtgärda klagomål mot dess insamling eller användning av personuppgifter om privatpersoner i EU och Schweiz. Om en person har ett klagomål angående denna policy om Privacy Shield ska klagomålet skickas med e-post till privacy@basco.com. Företaget utreder omgående och försöker lösa sådana invändningar enligt denna policy och Privacy Shield-principerna. Varje person som inte är tillfreds med den interna lösningen av en invändning kan söka upprättelse hos ”BBB EU PRIVACY SHIELD” som drivs av ”Council of Better Business Bureaus”, en alternativ leverantör av lösningar av tvister baserad i USA. Om du inte inom rimlig tid får en bekräftelse av din invändning eller om den inte har behandlats tillfredsställande kan du besöka http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för mer information och inlämning av ett klagomål. Under vissa omständigheter ger ramverket ”EU-U.S. Privacy Shield” rätt att åberopa bindande förlikning för att lösa invändningar som inte kan lösas på annat sätt, enligt beskrivning i Privacy Shield-principernas Bilaga I. Den federala handelskommissionen har domsrätt över Bolagets efterlevnad av ramverken EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield.

Gäller från: 30 mars 2018

Granskad: 1 november 2020