Wskazówki dotyczące instalacji silnika z uwzględnieniem emisjiDla wszystkich silników benzynowych firmy Briggs and Stratton

UWAGA

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek podczas instalacji certyfikowanego silnika w urządzeniu do prac w terenie stanowi naruszenie prawa federalnego (40 CFR 1068.105(b)), podlegające karze grzywny lub innym karom opisanym w ustawie Clean Air Act.

INSTRUKCJE INSTALACJI

ETYKIETA Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI KONTROLI EMISJI

W przypadku zainstalowania silnika w taki sposób, że etykieta z informacjami dotyczącymi kontroli emisji z tego silnika jest trudno dostępna w ramach zwykłej konserwacji tego silnika, należy umieścić na nim kolejną etykietę, jak opisano w 40 CFR 1068.105.

EMISSION CONTROL INFORMATION LABEL

If you install the engine in a way that makes the engine's emission control information label hard to read during normal engine maintenance, you must place a duplicate label on the equipment, as described in 40 CFR 1068.105.

ZAKAZ

Nie usuwać blokad chroniących przed majstrowaniem, przewidzianych na układzie mieszanki wolnych obrotów (jeśli są one stosowane w silniku). Należy pamiętać, że awarie spowodowane zdjęciem tych blokad nie są objęte zakresem gwarancji.

KOMPENSACJA PRZY PRACY NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH

W przypadku korzystania z silnika na dużej wysokości, która przekracza 3000 ft, należy zainstalować dyszę kompensacyjną do dużych wysokości. Skontaktować się z autoryzowanym dealerem produktów firmy Briggs and Stratton, który poinformuje o odpowiedniej dyszy kompensacyjnej do dużych wysokości.

UKŁAD KONTROLI EMISJI WYPARNYCH

Od 2006 roku w Kalifornii obowiązują przepisy dotyczące emisji wyparnych, które można znaleźć w kodeksie The California Code of Regulations, art. 1, rozdz. 15, pkt. 3, tyt. 13. Dodatkowe informacje można także znaleźć w witrynie internetowej stanu Kalifornia: http://arbis.arb.ca.gov/msprog/offroad/sore/sorectp/sorectp.htm

W obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. przepisach dotyczących kontroli emisji wyparnych EPA określone są wymagania w zakresie przenikania przewodów paliwowych, które muszą spełniać wszystkie silniki (40 CFR, część 90.127 i 1060.102).

W przypadku silników klasy 2 (o pojemności 225 cm3 i większej), dla roku modelowego 2011, w przepisach 40 CFR, część 1054.112 i część 1060 określone są dodatkowe wymagania w zakresie kontroli emisji wyparnych. W przypadku dostarczania wraz z silnikiem układu paliwowego firmy B&S, gdy silnik jest przeznaczony do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych, nie wymaga się dodatkowej certyfikacji. W przypadku zakupu silnika bez układu paliwowego, producent sprzętu musi zdobyć dla układu paliwowego certyfikat wystawiany przez EPA. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej EPA: http://www3.epa.gov/otaq/index.htm

Uwaga: dla małych firm, zastosowań w niskich temperaturach oraz innych określonych sytuacji przewidziane są różne tolerancje. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi w przepisach.

Zalecenia dotyczące instalacji przewodów paliwowych o niskim współczynniku przenikania obejmują:

Złączki

  • Zaleca się stosowanie złączek typu SAE J 1231. Istnieje możliwość stosowania złączek końcowych o innej konstrukcji pod warunkiem zachowania odpowiedniego stopnia ochrony przed wyciekami i zerwaniem.

Zaciski
  • Zaleca się mocowanie węża do złączki za pomocą odpowiednich zacisków ślimakowych, dynamometrycznych lub z opaską sprężynową. Zaciski należy skręcać z momentem określonym przez ich producenta. Należy unikać stosowania zacisków, które mogą przeciąć wąż oraz nie zakładać ich bezpośrednio na końcówkę złączki.
  • Jeżeli zaciski na wąż nie są stosowane, należy zapewnić, aby podczas eksploatacji złączka nie poluzowała się na wężu oraz aby spełnione były wszystkie wymogi w zakresie szczelności, trwałości i odporności na zerwanie.

Środki smarne

  • Zapoznać się ze wskazówkami podanymi przez producenta węża, w ramach których zawarte będą wytyczne dotyczące wyboru środka smarnego.