Monteringsanvisningar - 2006/42/EG

  1. Dessa grundläggande monteringsinstruktioner är avsedda för användning av Originalutrustningstillverkare (Original Equipment Manufacturers (OEM)) för installation av Briggs & Stratton motorer i sin utrustning.

 2. Gå till Bruksanvisningen för ytterligare information om säker hantering, användning och underhåll av Briggs & Stratton motorer.

 3. Motormonteringsbultar måste ha en märkning av SAE grad-5 (DIN8.8), eller högre.

 4. Motorn måste monteras på en plan yta.

 5. Under förfarandet bör motorn inte lutas mer än 15 grader.

 6. Elektrisk anslutning måste vara korrekt dimensionerad, ordentligt ansluten och isolerad.

 7. Kablarna måste skyddas från vassa kanter, klämpunkter och nötning.

 8. Avgasrörets frånluftsdel bör riktas bort från användaren.

 9. Om den tillhandahållna motorn är utan bränsletank, måste bränsleledningen skyddas från vassa kanter, klämpunkter och nötning.

 10. Bränsleledningen måste vara av korrekt kvalitet enligt de relevanta EU, Internationella och regionala standarderna för slutprodukten, och ordentligt fastsatt.

 11. Korrekt säkerhetsteknisk praxis måste följas för att para motorns kraftuttag till den avsedda komponenten som skall drivas.

 12. Heta ytor måste skyddas i enlighet med de relevanta EU, Internationella och regionala standarderna för slutprodukterna.

 13. För ytterligare teknisk information eller motorinstallationsritningar, vänligen kontakta din försäljare.